Norsk Industri

Innhold

Økt avskrivningssats for nye maskiner

Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

Publisert

Automatisering

Foto: AdobeStock

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen økt avskrivningssats for investeringer i maskiner og produksjonsutstyr (saldoklasse d) for 2020. Avskrivningssatsen blir dermed 20 prosent +10 prosent i 2020. Regjeringen vurderer å forlenge ordningen med ekstra startavskrivning i 2021.

Maskinene må være anskaffet/ervervet etter at regelendringen har trått i kraft. I forbindelse med fallet i oljeprisen i 2014/15 ble tilsvarende ordning innført med positive effekter på særlig industribedriftene investeringer i en krevende periode. Ordningen ble avskaffet i 2017. 

Finansdepartementet skriver følgende om ervervstidspunktet i stortingsproposisjonen:

"Det er klart frå innstillinga til finanskomiteen at føremålet med tiltaket er å auke aktiviteten i økonomien. Framlegget inneber at den skattemessige avskrivinga vert 30 pst. av kostprisen for inntektsåret 2020, da driftsmidlet vert erverva. I dei åra som følgjer etter skal ein nytte den vanlege avskrivingssatsen på saldogruppe d på 20 pst."

"For maskiner mv. som allereie er erverva, vil ikkje auka avskrivingssats ha nokon verknad på aktiviteten i økonomien. I tråd med intensjonen til stortingsvedtaket bør auka avskrivingssats difor berre gjelde driftsmiddel som vert erverva frå og med framlegget tek til å gjelde. For å redusere uynskte tilpassingar ved at maskinar mv. vert seld berre for å kunne verte rekna som nyerverva og dermed oppnå høg avskrivingssats, bør driftsmiddel som er kjøpt frå nærståande part, ikkje kunne verte ført på saldogruppa med den høge avskrivingssatsen. Departementet rår på denne bakgrunn til at den høgare avskrivingssatsen berre gjeld for driftsmiddel som er erverva frå og med tidspunktet framlegget tek til å gjelde og berre frå ein part som ikkje er nærståande." (Kilde: Prp 107 LS (2019/20), side 23.)

Tiltaket vil forbedre likviditetssituasjonen for bedrifter som investeringer i maskiner og annet produksjonsutstyr ved at skatten reduseres med ytterligere 2,2 prosent av kostnaden for driftsmidlet.  En maskininvestering på 100 millioner kroner vil få en normal avskrivning på 20 millioner kroner første året med en skatteeffekt på 4,4 millioner kroner. I 2020 vil skatteeffekten øke med ytterligere 2,2 millioner kroner for en slik investering. Tilsvarende skatteeffekt på 440 000 pluss 220 000 kroner for en investering på ti millioner kroner i maskiner/saldoklasse d. 

Provenyet for startavskrivningen i 2020 er beregnet til 1,2 milliarder kroner, mesteparten av effekten vil komme på selskapsskatten i 2021.