Norsk Industris kommentarer til Statsbudsjettet 2022

Aktuelt, Nyhet, Statsbudsjettet

Publisert

Jan Tore Sanner

Finansminister Jan Tore Sanner legger frem Statsbudsjettet 2022. Foto: Celine Lyse Augdal/FIN.

Noe er bra, noe er vi mindre fornøyd med. Her finner du Norsk Industris kommentarer til Solberg-regjeringens siste statsbudsjett.

Skatt

Norsk Industri er godt fornøyd med at beskatningen av arbeidende kapital er foreslått redusert, samtidig som formuesskatt på boliger øker. På den måten fremmes norsk eierskap i bedriftene og man prøver å vri sparingen fra bolig til næringsvirksomhet.

Eksport

Eksportstrategirådet får nye, friske midler. Norsk Industri håper at rådet utpå nyåret kan fatte vedtak om eksportstøtte til bransjer som leverer gode søknader. Vi verdsetter også at Eksfin (fusjon av GIEK og Eksportkreditt) har fått videreført det midlertidige skipsfinansieringstilbudet ut 2023. At Ocean Space Center nå kan igangsettes er bra for industrien og særlig de havbaserte næringene.

Klimavirkemidler

Vi er videre godt fornøyd med forslag til videreføring av CO2-kompensasjonen og at CO2-avgiften for særlig utsatte eksportindustribedrifter ikke innføres. Dette sikrer ro og forutsigbarhet, og legger godt til rette for nye fremtidsrettede investeringer. Norsk Industri hadde imidlertid forventet en enda sterkere satsing på næringsrettede virkemidler for det grønne skiftet. Vi vil jobbe videre med å få realisert avtalebaserte løsninger, bruk av nye virkemidler som for eksempel differansekontrakter, avvikling av opprinnelsesgarantier, tiltak for raskere tilgang på kraft og nett for nye industriprosjekter og bedre støtteordninger for sirkulærøkonomi.

Det er positivt at regjeringen følger planen for satsingen på CO2-håndteringen gjennom Langskip. Videre ber regjeringen om fullmakt til å kunne støtte Fortum sitt fangstprosjekt når resultatet fra EUs Innovasjonsfond er klart. Norsk Industri mener det er viktig å få realisert både Norcems og Fortums prosjekter, som demonstrerer fangst fra to store, globale utslippssektorer.

Regjeringen foreslår at det innføres en avgift på både kvotepliktig og ikke-kvotepliktig avfallsforbrenning, tilsvarende 25 prosent av den ordinære CO2-avgiften. Departementet er av den oppfatning at et avgiftsunntak for kvotepliktige virksomheter ikke utgjør statsstøtte og vil iverksette et slikt unntak, forutsatt godkjenning fra ESA. Norsk Industri vil nå bruke noe tid på å vurdere detaljene om dette. 

SIVA

Norsk Industri mener SIVA bør bestå som mer enn et eiendomsselskap, og gis rollen som tilrettelegger og risikoavlaster for rask og effektiv klargjøring av industriområder og industriparker.

Prosess21

Norsk Industri er skuffet over at det ikke gis signaler om at regjeringen ønsker å videreføre Prosess21. En videreføring av Prosess21 som et langsiktig forum vil bidra til å vedlikeholde industriell forankring og sikre at det blir et verktøy for å realisere økt verdiskaping i landbasert industri.

ENOVA

ENOVA er et viktig virkemiddel for industrien. Vi konstaterer at det heller ikke denne gangen kommer signaler fra regjeringen om å fjerne skillet for støtte til ikke-kvotepliktige og kvotepliktige utslippskutt.

Kompetanse

Norsk Industri er fornøyd med at Industrifagskolen som permanent tilbud får 38,8 millioner kroner til kortere etterutdanningstilbud for industrien. Vi er samtidig skuffet over at regjeringen legger ned bransjeprogram for industri og byggenæringen, uten å legge til rette for en oppfølging. Dette gjør at vi mister muligheten for å utvikle nye tilbud for ny industri, ny teknologi og nye produksjonsmetoder. Norsk Industri vil nå jobbe for at den nye regjeringen får på plass midler for å utvikle nye tilbud.