Næringsrettet innovasjon fremmer og letter omstilling

I en kommentar til forslag til statsbudsjett for 2017 som Norsk Industri har oversendt til Stortingets KUF-komité setter vi fokus på viktigheten av næringsrettet innovasjon.

Industrien er i rivende utvikling og omstilling. Norske merkostnader gjennom mange år har drevet omstillingspresset. Den brå nedgangen i oljeprisen presser frem omstilling på produkter og markeder for leverandørindustrien. Og samfunnets miljøkrav tas inn som en premiss for videreutvikling av den industrien som har klimagassutslipp som ikke vil aksepteres om noen år.

Alt dette bidrar til et press på innovasjon og FoU-satsing. De viktigste offentlige virkemidlene til næringsrettet innovasjon og forskning (Forskningsrådets midler fra NFD/OED og SkatteFUNN) var i 2013 vel fire milliarder kroner. I inneværende år har dette økt til over seks milliarder kroner (+50 prosent) og med budsjettet for 2017 økes virkemidlene ytterligere.

Mer enn tusen industribedrifter bruker disse ordningene. Med fortsatt "kø i kassa" av kvalifiserte prosjekter, er Norsk Industri særlig fornøyd med at grensene til SkatteFUNN-ordningen utvides, at Innovasjonslånene får økte rammer og at viktige næringsrettete FoU-programmer øker ytterligere i 2017. Alt dette bidrar positivt til nødvendig omstilling i industrien. Ytterligere økning tas godt i mot.

En mangel i det industrielle virkemiddelapparatet ser ut til å bli løst når Stortinget vedtar regjeringens forslag om opprettelse av Norsk Katapult med en bevilgning på 50 millioner kroner. Økt innovasjonshastighet er en kritisk faktor for industrien i en fase der markeder endres raskt og mange skal gjennom teknologiskift for å videreutvikle industrien med basis i Norge. I den sammenhengen er industrielle testsentre (katapulter) viktige, der industrien kan samarbeide om pilotering og testing, med læring inn i akademia. Vi ser frem til tett dialog i den nærmeste fremtid om utviklingen av disse testsentrene/katapultene.