Norsk Industri

Innhold

Mye positivt for leverandørindustrien

Det er mye positivt for leverandørindustrien i forslaget til statsbudsjettet for 2017.

Generelt vektlegger statsbudsjettet målet om høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene, og å sikre langsiktig kunnskaps- og teknologiutvikling.

Det må utvikles ny petroleums-, energi- og klimateknologi som bidrar til økt verdiskapning og redusert klimapåvirkning. For leverandørindustrien er det for tiden kamp om kontrakter og lavere aktivitetsnivå slik at rammebetingelser for industriell utvikling og langsiktighet ved forutsigbarhet, akseptabel risiko og bidrag til å realisere prosjekter er riktig retning.

Spesifikt:
  • CO2-håndtering satses det på gjennom 642 MNOK til TCM, 360 MNOK til fullskala demo (tre lokasjoner) og 200 MNOK til Climit. Fullskala-studiene viser fangst fra tre bransjer (avfall, petrokjemi og sement) og bruk av teknologi og erfaring fra olje- og gass-bransjen for fangst, transport og lagring. Positivt at alle tre kildene studeres videre mot investeringsbeslutning, at mellomlager på land (Kollsnes) er i scope og at det ses på kapasitetsøkning i rørledning til lager (Smeaheia).
  • Styrking med 100 MNOK til Demo 2000 slik at det foreslås 155,5 MNOK til programmet er positivt. Demo er et veldig viktig og mye brukt program for å få teknologi i bruk i større skala.
  • Økte bevilgninger til Norwegian Energy Partners (sammenslått INTSOK/INTPOW) for å konkurrere mer effektivt globalt i olje-, gass- og fornybar-markeder som glir mer og mer over i hverandre.
  • Doblet bevilgning til fra 2 til 4 MNOK til Standard Norge ved sektorstyret for petroleumsstandardisering gir økt konkurransekraft og sikre kostnadseffektive løsninger gjennom standardisering. Del av arbeidet for å få ned behovet for selskaps-spesifikke krav.
  • Det skal etableres et program for lavutslippsteknologi for olje- og gass-sektoren som bør utvikles i samarbeid med partene i næringen som en del av eller som et supplement til "veikartet for høy produksjon og lave utslipp". Stortinget har bedt om at programmet etableres i samarbeid med partene i næringen og at det settes i sammenheng med KonKrafts veikart for norsk sokkel.