Lite nytt for gjenvinningsindustrien

I Statsbudsjettet for 2017 stadfester Klima- og miljødepartementet at politikken på avfallsfeltet skal medvirke til at ressursene i avfallet holdes i kretsløp lengst mulig, og kommer til nytte som råvarer.

Dette er helt i tråd med Norsk Industris gjenvinningspolitikk.

Prioriterte områder som miljømyndighetene jobber med er avfallsforebygging og bedre utnytting av ressursene i avfallet gjennom mer materialgjenvinning av blant annet plast og tekstil. Regjeringa tar sikte på å legge fram ei melding for Stortinget om avfall og sirkulær økonomi før sommeren 2017.

På like vilkår

Kommunal og moderniseringsdepartementet varsler at arbeidet med å følge opp høringsforslagene om endring av ansvarsform i lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) vil skje i tilknytning til arbeidet i regjeringens eksterne arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak for konkurranse på like vilkår mellom offentlige og private selskaper. Dette betyr nok en utsettelse av det som er nødvendige lovendringer. Norsk Industri er skuffet over dette og mener loven bør endres så snart som mulig.

Nærings- og fiskeridepartementet viser til at nordiske konkurransemyndigheter har undersøkt konkurransesituasjonen i avfallssektoren, og sett på utfordringer og mulige løsninger for å skape en mer effektiv sektor. Norsk Industri deler konklusjonene om at konkurranse brukes i for liten grad i sektoren, noe som medfører høye kostnader og begrenset innovasjon. Rapporten fremmer forslag til tiltak som vil forbedre ressursbruken og bidra til at målene for gjenvinning kan nås mer effektivt.