CO2-avgift på LPG og gass

Aktuelt, Statsbudsjettet

Publisert

Industri og bergverk, unntatt kvotepliktig bedrifter, får full CO2-avgift på LPG og gass. Elavgiften er uendret og det blir økning av lav sats på grunnavgiften.

 

Se alle våre saker om statsbudsjettet 2018

Statsbudsjettet for 2018 foreslår ingen endringer i industriens avgifter på elektrisk kraft og gass for kvotepliktige bedrifter. På mineralolje gjøres endringer, men lav sats for kvotepliktige treforedlingsbedrifter videreføres. 

Lav sats på elavgift holdes uendret på 0,48 øre/kWh for 2018. Tilsvarende gjelder lav sats på LPG/naturgass til kvotepliktige bedrifter.  For andre industribedrifter må det fra 2018 betales full CO2-avgift i tråd med Stortinget anmodningsvedtak fra i 2016 om lik CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor. 

Treforedlingsindustriens lave sats i Grunnavgiften på mineralolje videreføres, og søkes godkjent av ESA for en ny periode, men satsen økes fra 14,7 øre/liter til 20 øre/liter fra 2018.

For industri- og bergverksbedriftene, utenom de kvotepliktige bedriftene, foreslås CO2-avgiften på LPG og naturgass økt med 70 millioner kroner i 2018.  Nye avgiftssatser er LPG: 0,91 kr/kilo og naturgass 1,37 kr/Sm3.  Andre sektorer som rammes av den økte avgiften er godstransport på sjø, noen ferger og offshorefartøy i nære farvann (økning i avgift på knapt 40 mill kr). Offentlig innkjøpte persontransporttjenester kompenseres i egen post på statsbudsjettet.