Eksportfinansiering og lånegaranti

Industrimeldingen varslet en ny ordning for lånegaranti for investeringer med eksportformål, en sak Norsk Industri har tatt initiativ til.

Lånegarantien vil administreres av GIEK. Denne vil være operativ innen få uker, og Norsk Industri kommer tilbake til denne med egen omtale senere i juni.

Industrimeldingen varslet også evaluering av GIEK og Eksportkreditt. Denne evalueringen er nå i gang, og Norsk Industri vil inngå i en referansegruppe som vil følge evalueringen tett.

Industrimeldingen påpekte at tilbudet om eksportfinansiering skal være internasjonalt konkurransedyktig og at myndighetene nå skal kartlegge andre lands tilbud.

Om disse temaene uttaler Stortingets Næringskomite følgende:

---

Komiteen viser til at regjeringen vil utvide GIEKs tilbud av eksportgarantier under Alminnelig garantiordning til også å omfatte lånegivergarantier for eksportrelaterte investeringer i Norge.
Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til medlemmenes tidligere forslag om en statlig lånegarantiordning, og er glad for at regjeringen delvis følger opp dette forslaget. Slike ordninger er av stor betydning for å gjøre Norge internasjonalt konkurransedyktig som en vertsnasjon for fremtidsrettet industri. Disse medlemmer konstaterer likevel at ulike produksjonsbedrifter faller utenfor, herunder skipsverftenes leveranser til norske kunder, jf. spørsmål Dokument nr. 15:981 (2016–2017) fra representanten Omland til statsråden.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:
«Stortinget ber regjeringen gjennomgå handlingsrommet for statlige låne- og garantiordninger til norsk industri, innenfor EØS-avtalen, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

Komiteen merker seg at regjeringen vil gjennomføre en evaluering av GIEK og Eksportkreditt Norge for blant annet for å få belyst virksomhetens måloppnåelse og om helheten i det offentlige eksportfinansieringstilbudet fungerer godt. Komiteen viser til viktigheten av dette arbeidet.

---

- Det skjer mye spennende innen eksportfinansiering for tiden, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Tidligere i år ble det åpnet for eksportfinansiering av bygging av krillskip i Norge, og vi har sett første milliardkontrakten allerede. Vi er kjent med at havmerder snart vil oppnå eksportfinansiering, og da vil det bli mer attraktivt for oppdrettsselskapene å sette ut byggekontrakten til norsk industri for neste generasjon merder gjennom utviklingstillatelsene.

- Vi kommer tilbake til denne saken når den er klar. Som deltaker i referansegruppen for evaluering av GIEK og Eksportkreditt vil jeg søke innspill fra medlemmene. Og vi gleder oss til å høre mer om detaljene i den nye lånegarantiordningen som kommer snart, avslutter Sunde.