Nye taksonomi-anbefalinger i EU

Publisert

EUs kommisjonens rådgivende plattform har publisert anbefalinger til nye taksonomi-kriterier.

EUs taksonomi er harmoniserte tekniske kriterier for økonomiske aktiviteter som kan klassifiseres som bærekraftige. Aktiviteter som skal klassifiseres bærekraftige må dokumentere at de bidrar vesentlig til ett av seks miljømål, samtidig som de ikke gjør skade på de øvrige miljømålene.

Nye taksonomi-kriterier

Plattformen som er opprettet av EU-kommisjonen består av utvalgte representanter for finansnæringen, næringslivet, NGOer, mv. som skal gi anbefalinger til slike kriterier og til videre utvikling av taksonomien.

Taksonomi-kritiserer for miljøområdene er allerede fastsatt og gjeldende fra 1. januar 2022. Disse er
1) begrensning av klimaendringer og 2) klimatilpasning.

Plattformen har nå publisert sine endelige anbefalinger til nye taksonomi-kriterier for miljømålene
3) bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser,
4) omstilling til en sirkulær økonomi,
5) forebygging og bekjempelse av forurensing og beskyttelse og
6) gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer.

EU-kommisjonen vil nå vurdere Plattformens forslag om å utarbeide nye rettsakter med taksonomi-kriterier for de fire siste miljøområdene, slik at disse kan tre i kraft 1. januar 2023.

EU-Plattformens nye rapporter med forslag til taksonomikriterier finnes her Platform on Sustainable Finance | European Commission (europa.eu)

EU-kommisjonen vil trolig sende forslag til rettsakter på høring før endelig fastsettelse. Norsk Industri vil da kunne gi innspill til forslagene, både selv og gjennom våre europeiske bransjeorganisasjoner.

Les tidligere innspill fra Norsk Industri

Les mer om EUs taksonomi hos NHO

Utvidelse av taksonomien?

EUs plattform har også vurdert om taksonomien bør utvides med kriterier for økonomiske aktiviteter som ikke kan klassifiseres som bærekraftige. Plattformens vurdering er at taksonomien bør dekke hele økonomien, dvs. at det også på sikt utarbeides kriterier for:

  • Aktiviteter som bør avvikles for å unngå betydelig skade på miljømål
  • Aktiviteter med behov for umiddelbar omstilling for å unngå betydelig skade på miljømål
  • Aktiviteter som regnes om nøytrale mht. oppnåelse av miljømålene
  • Aktiviteter med liten eller ingen miljømessig betydning.

Figuren nedenfor illustrerer hvordan EUs Plattform for bærekraftig finans ser for seg at taksonomien kan utvides i fremtiden. Dette er kontroversielle forslag som helt sikkert vil bli mye diskutert i Europa.

Kilde: Plattform on Sustainable Finance: The Extended Environmental Taxonomy. March 2022.

Les Plattformens rapport om utvidelse av taksonomien