Norsk Industri

Innhold

Vil ha like konkurransevilkår

Aktuelt, Nyhet, Gjenvinning

Publisert

En ny rapport om hvilke tiltak som kan bidra til like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører er klar.

I Jeløya-plattformen heter det at Regjeringen vil gjennomføre tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor. 

En ekstern arbeidsgruppe har utredet og vurdert konkurranseforholdene mellom offentlig og privat virksomhet, på oppdrag fra regjeringen. Arbeidsgruppen har nå overlevert sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet. 

Slik Norsk Industri ser det inneholder den nye rapporten flere interessante forslag som kan bidra til at konkurransen mellom offentlige og private virksomheter i samme marked i større grad kan skje på like vilkår.

Blant annet peker arbeidsgruppen på behovet for å innføre et nasjonalt tilsyns - og håndhevelsesregime for å sikre etterlevelsen av EØS-avtalen på området. Dette er en oppgave Konkurransetilsynet kan ivareta. Arbeidsgruppen tar også til orde for en bedre etterlevelse av det såkalte markedsinvestorprinsippet. Norsk Industri støtter dette, men mener at det også er behov for strukturelle grep som sikrer vanntette skott mellom monopoler og kommersiell næringsvirksomhet.

Rapporten vil nå bli sendt på høring, før regjeringen tar stilling til hvordan den skal følges opp. Norsk Industri vil levere høringsuttalelse.

Les regjeringens pressemelding