Norsk Industri

Innhold

Sverige og Nederland viktigst for eksportbedriftene

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Fastlandseksport – 10 største markeder 1. halvår 2017

Fastlandseksport – 10 største markeder 1. halvår 2017

Fastlandsbedriftenes eksport av varer økte med 6,4 prosent til 206,8 milliarder kroner i første halvår. Sverige er viktigste eksportmarked, fullt av Nederland og Storbritannia. Deretter følger USA og Tyskland.

Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Veksten i eksportinntektene for fastlandsbedriftene skyldes både økt volum og økte priser på viktige produkter.

Eksportmarkedene utvikler seg best i Nord-Amerika (+19 prosent) og Europa (+8 prosent), mens det er en liten økning til markedene i Sør-Amerika og Asia. Eksporten til landene i Afrika faller med blant annet en halvering av eksporten til Angola i første halvår.

Eksporten i først del av 2017 økte til de fire største eksportmarkedene, mens den var om lag uendret til Tyskland. Eksporten til de fem største markedene er variert og avspeiler bredden i fastlandseksporten fra fiskeprodukter, via maskiner, skipsutstyr og metaller til raffinerte petroleumsprodukter.

Vareeksporten til Kina består i stor grad av silisium og andre kjemiske produkter og utstyr til skip og borerigger. Eksporten til Kina går fortsatt ned (11,1 prosent i første halvår), selv om det er noe vekst i eksporten av fiskeprodukter hittil i år.

Eksporten til Polen er dominert av aluminium og oppdrettslaks, og øker med 2,4 prosent i første halvår. Eksporten til Danmark øker syv prosent og eksporten til Belgia går opp 17,5 prosent så langt i år. Mens eksporten til Frankrike faller med hele 18,7 prosent i år, og passeres av Belgia og Frankrike er dermed det tiende viktigste eksportmarkedet, for første gang på mange år. Fortsatt er det god avstand fra Frankrike på 10.plass av eksportmarkedene til 11. plass som i første halvår innehas av Spania med om lag uendret eksport.

Størst vekst i eksporten er det til Russland med en økning i første halvår på 50 prosent, og eksporten har passert en milliard i årets seks første måneder. Eksporten til Russland har gått kraftig tilbake de siste årene, og veksten i år skyldes maskiner og utstyr til fiskebåter og fiskeriformål.

Figuren over viser utviklingen i de ti største eksportmarkedene for fastlandsbedriftene i 2017 og 2016.