Prosessindustrien får gode svar i Industrimeldingen

Fredag 31. mars la regjeringen fram industrimeldingen (Meld. St. 27). Med omtalen av prosessindustrien og forslagene til tiltak som legges fram i meldingen har vi fått gode svar som gir grunn til optimisme for framtida, sier Stein Lier-Hansen.

Prosessindustrien la våren 2016 fram sitt veikart for økt verdiskaping og reduserte klimagassutslipp. Visjonen og målene er svært ambisiøse og krever industriell satsing, politisk vilje og risikoavlastning over tid for at de skal nås.

Regjeringen legger opp til en aktiv næringspolitikk som tar sektorhensyn. Det er vi glade for. Vi får ikke prosessindustrien til å bli i Norge med mindre vi gjør tiltak som utligner ulikhetene i klimapolitikken. Her har vi fått et godt svar ved at regjeringen bekrefter at de vil videreføre CO2-kompensasjonsordningen også etter 2020, men her kreves det også at regjeringen er aktive i Brussel der slaget om ordningen nå står.

At Prosess21 nå opprettes er svært bra. Vi trenger et forum der industrien sammen med myndighetene kan være langsiktige og se ting i sammenheng. Vi ser fram til å bidra i dette arbeidet.

Regjeringen skal opprette et nytt investeringsselskap som skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer. Dette vil med riktig innretning kunne bli et godt virkemiddel for å få utløst ny teknologi i industrien.

Vi har over noe tid arbeidet for at det opprettes en lånegarantiordning for eksportrettet fastlandsindustri. At GIEK nå skal forvalte en slik ordning er hensiktsmessig og bra.

Kilde: Norsk Industris veikart.

Skal vi nå målet om økt verdiskaping og nullutslipp i 2050må vi lykkes med CO2-håndtering. Regjeringen bekrefter i meldingen retningen på innsatsen. Det er helt nødvendig. Nå må vi sørge for at de prosjektene som er i støpeskjeen får gode rammebetingelser og en velfungerende verdikjede som fører dem helt fram til målet, avslutter Stein Lier-Hansen

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!