Norsk Industri

Innhold

Økt industrisysselsetting i tredje kvartal

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Grafen viser realinvesteringer

Realinvesteringer. Figuren viser utviklingen i industri og kraftinvesteringene de ti siste år. Kilde: SSB - Nasjonalregnskapet.

Sysselsettingen i industri- og bergverksbedriftene steg i tredje kvartal med 5000 ansatte etter mange kvartaler med nedgang. Det er fortsatt 2400 færre jobber i industrien enn for et år siden.

Investeringer fortsetter på et moderat nivå i underkant av 35 milliarder kroner, viser tall fra Nasjonalregnskapet til Statistisk sentralbyrå (SSB). 

Økning i verdiskaping

Samlet leverte industrien fremgang i verdiskaping i tredje kvartal sammenlignet med tredje kvartal i fjor.  De fire siste kvartaler er verdiskapingen i industri og bergverk på 222 milliarder kroner.  Økningen i verdiskaping var sterk i næringsmiddel, kjemisk/oljeraffinering og metallurgisk industri.  Økningen i verdiskaping skyldes bedre priser i norske kroner for mange bedrifter og aktivitetsøkning innen fiskeoppdrett. 

SSB sier:

Justert for prisvirkninger skriver SSB i pressemeldingen: "For industri og bergverk samlet viser de foreløpige sesongjusterte tallene derimot en reduksjon i bruttoproduktet på 0,5 prosent i 3. kvartal 2017, etter tre kvartaler med vekst. Nedgangen ses i hovedsak i oljerelaterte industrinæringer, mens økt aktivitet i næringsmiddelindustrien, som bearbeiding av og konservering av fisk, bidro til å dempe fallet."  Verkstedsindustrien reduserte verdiskapingen i kvartalet med en milliard kroner, til elleve milliarder kroner. Noe som er den laveste verdiskapingen i ett kvartal siden fallet i oljeprisen startet for tre år siden. 

Sysselsettingen i industrien steg kraftig i tredje kvartal etter mange kvartal med nedgang. I industri og bergverksbedriftene er det nå litt over 237 000 ansatte, størst økning er det i løpet av sommeren i næringsmiddel industri og mineralsk og plastindustri. 

Petroleumsvirksomhet

Investeringene i industri og bergverk holder seg på samme nivå som det har vært siden 2015, i underkant av 35 milliarder kroner på årsbasis, se figur.  Mineralsk industri og produsenter av kjemiske råvarer øker investeringene mest sammenlignet med samme kvartal for ett år siden.  Bedriftene som leverer tjenester til petroleumsvirksomhet har den største økningen i investeringene det siste året.  Investeringene i petroleumssektoren falt ifølge Nasjonalregnskapet til 156,4 milliarder kroner de fire siste kvartaler.  Investeringene ligger over nivået som er antydet i spørreundersøkelsen for investeringer som SSB utfører kvartalsvis.

Kraftnett

Investeringene i kraftnettet og andre deler av bransjen fortsetter å øke i tredje kvartal til 28 milliarder kroner det siste året.  Økningen skyldes opptrappingen i investeringene til utenlandskablene som bygger til Storbritannia og Tyskland. De to utenlandsforbindelsene øker også investeringene i fastlands-Norge samlet sett.  

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!