Norsk Industri

Innhold

Lavere industriproduksjon i august

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån

Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene gikk ned 4,8 prosent fra juli til august. Nedgangen for industri er hele 5,7 prosent og skyldes svakere produksjon i næringsmiddelindustri og ferieforskydninger mellom juli og august. Fra juni til juli steg industriproduksjonen med 2,8 prosent.

Dette viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Både leverandørbedriftene til petroleumsnæringen og fiskeindustriren hadde lavere aktivitet i august ifølge de sesongjusterte tallene.  Det var imidlertid bred nedgang i neste alle bransjer. Av industribransjene var det kun metallvare, bergverk og møbel hadde høyere produksjon i august enn i juli.

Statistisk sentralbyrå forklarer nedgangen på følgende måte:

"Sesongjusterte tal viser at industriproduksjonen fall med heile 5,7 prosent frå juli til august 2017. Det var særleg næringsmiddelindustrien som bidrog mest til denne nedgangen, saman med bygging av skip og oljeplattformer. Nedgangen i næringsmiddelindustrien heng mellom anna saman med redusert produksjon innanfor foredling og konservering av fisk.

I tillegg til liten aktivitet i desse næringane kan noko av nedgangen i august 2017 knytast til meir ferieavvikling i august i år enn i dei føregåande åra.

"Det er viktig å vere klar over at det er større uvisse enn normalt i dei kalenderjusterte og sesongjusterte indeksane for juli og august grunna ferieavvikling i mange verksemder i desse månadene. Rutinen for sesongjustering tek omsyn til ferie, men det kan vere vanskeleg å korrigere for alle effektane av sommarferien. Dette gjeld særskilt om uttaket av ferie varierer mykje mellom juli og august frå eitt år til eit anna."

Også industrien i Sverige hadde nedgang i produksjonen i august.

Figuren over viser utviklingen i industriproduksjonen i Norge og Sverige siden 2010.