Investeringshopp i 2022

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Tall fra SSBs kvartalsvise spørreundersøkelse viser at industri- og bergverksbedriftene planlegger å øke investeringene i 2022.

I sommer varselet Boliden Odda den største industriinvesteringen i fastlands-Norge siden 1990 med en utvidelse og oppgradering av sinkverket. Investeringer anslått til 700 millioner euro er den største årsaken til veksten i industriinvesteringene i 2022. Utbyggingen av fabrikken er godt igang, og den vil gå over flere år. Utbygging av batterifabrikker i Rana og Arendal bidrar til økte industriinvesteringer i 2022.

	Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, Statistisk sentralbyrå

Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, Statistisk sentralbyrå.

Ved siden av økningen fra metallurgisk industri er den største endringen et fall i investeringene i næringsmiddelindustrien på grunn av færre investeringer knyttet til industridelen av fiskeoppdrett etter flere år med høyt investeringsnivå.

På grunn av investeringen i Odda ligger industrien an til de høyeste investeringene i moderne tid i 2022, og høyere investeringer enn det rekordhøye nivået før pandemien.

Oppjusterte anslag for oljeinvesteringene i 2022

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 154,4 milliarder kroner for 2022. Det er 8,7 prosent høyere enn i forrige måling, men indikerer fortsatt et klart fall mot med tilsvarende tall for 2021. Oljeselskapenes anslag for 2021 oppgis nå til 182,3 milliarder kroner.

Investeringsanslaget til feltutbygging i 2022 blir nå oppgitt til 53,1 milliarder kroner. Dette er hele 27 prosent mer enn anslått i forrige undersøkelse. Oppjusteringen av 2022-anslaget har sammenheng med at det er levert plan for utbygging og drift (PUD) på et par utbyggingsprosjekter, samt at det nå er rapportert inn vesentlig høyere kostnader på enkelte utbyggingsprosjekter enn tidligere antatt. Sistnevnte investeringer er merinvesteringer som trolig ikke bidrar til å utvide framtidig produksjonskapasitet vesentlig utover det som tidligere var planlagt. Anslagene for felt i drift og nedstengning og fjerning øker også noe fra forrige måling, mens anslag for leting, landsvirksomhet, og rørtransport er justert noe ned.

Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, Statistisk sentralbyrå

Investeringer. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, Statistisk sentralbyrå.

Flat investeringsutvikling i 2021

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2021 blir nå anslått til 182,3 milliarder kroner. Dette er 0,4 prosent mer enn 2021-anslaget gitt i forrige måling. Det er noe høyere tall innen felt i drift som bidrar mest til oppjusteringen, men anslaget for leting og konseptstudier øker også fra forrige måling. Anslaget for feltutbygging, landvirksomhet og nedstengning og fjerning er derimot noe lavere sammenlignet med sist måling.

Bergverksdrift: fra oppgang i 2021 til uendret i 2022

Målt i løpende verdi anslås samlede investeringer innenfor bergverksdrift i 2021 til 1,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en oppgang på 19 prosent sammenliknet med året før. Anslag for 2022 indikerer en liten nedgang på 0,7 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2021.