Norsk Industri

Innhold

Industriens omsetning ned 57 mrd kr til 775 mrd kr

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Grafen viser industriomsetning 2013-2016

Figuren viser omsetningen i industri og bergverk fordelt på hjemme og eksportmarkedene fra 2013 i årsperioder (mrd kr). Kilde: månedstall fra SSB og beregninger av Norsk Industri.

Foreløpige tall viser nedgang både for eksportmarkedet med 32 mrd kr og hjemmemarkedet med 25 mrd kr.

Industri- og bergverksbedriftene reduserte omsetningen med 6,8 prosent (57 mrd kr) til 775 milliarder kroner i 2016. Foreløpige tall viser nedgang både for eksportmarkedet med 32 mrd kr og hjemmemarkedet med 25 mrd kr. Svakere krone har bidratt til økt eksport i flere bransjer og for svært mange bedrifter, men tyngre trender har redusert samlet eksport kraftig i noen store bransjer.

Den viktigste årsaken er nedgang på eksportmarkedet er reduksjon i prisen for raffinerte petroleumsprodukter og lavere etterspørsel etter utstyr til skip og borerigger. I tillegg utviklet verdensøkonomien seg svakt i 2016. OECD legger til grunn en vekst på 2,9 prosent , som er den svakeste globale utviklingen siden 2009. Dermed bidrar dette til at omsetningen går også ned – mer overraskende –i metallurgisk industri og trelast. Omsetningen på eksportmarkedet øker betydelig for fiskeprodukter (næringsmiddelindustrien), treforedling, mineralsk og ved verftene.

Grunnen til lavere omsetning på hjemmemarkedet er nedgang i etterspørselen etter utstyr til petroleumssektoren. For bedriftene som leverer maskiner og produksjonsutstyr går omsetningen på hjemmemarkedet ned med 46 prosent  i 2016, og står for mesteparten av fallet på hjemmemarkedet, verftene har en nedgang på 23 prosent . På hjemmemarkedet går også omsetningen av raffinerte petroleumsprodukter ned med 17 prosent. For de andre bransjene øker omsetningen på hjemmemarkedet i 2016.

Som figuren viser har omsetningen på hjemmemarkedet gått sammenhengende ned siden starten av 2014, mens eksportmarkedet snudde sommeren 2015 i takt med at ordrebøkene innen maskin og annen leverandørindustri ble tømt.