Norsk Industri

Innhold

Industriens investeringer over 35 milliarder kroner

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Det pågår en diskusjon i Dagens Næringsliv om fastlandsbedriftenes og industriens investeringer.

Tirsdag 30. mai viser NHOs sjeføkonom til at offentlige investeringer er en økende andel av fastlands-Norges investeringer, mens bedriftenes investeringsandel går ned. Tallene fra NHO viser de laveste bedriftsinvesteringene siden tidlig på 90-tallet for fastlandsbedriftene.

I Dagens Næringsliv 1. juni sier Senterpartiets leder at industriens investeringer er de laveste på 25 år, noe som ikke er riktig. Heller ikke henvisningen i artikkelen til et notat fra Agrianalyse om at industriinvesteringene i år er på kun 21 milliarder kroner er korrekt.

Norsk Industri ønsker at debatten om aktiviteten i industribedriftene skal omtales så korrekt som mulig av media, politikere og allmenheten.

Økende investeringsvilje

Norsk Industri har vært opptatt av å formidle at etter finanskrisen falt industriens investeringer kraftig, både på grunn av store investeringer i solenergibedrifter i Norge før 2008 og lav investeringsvilje i industribedriftene etter finanskrisen. De siste årene har vi sett økende investeringsvilje hos våre medlemsbedrifter med igangsatte milliardinvesteringer på Karmøy, Herøya og i Kristiansand, og 100++ millioners investering en rekke steder.

Industriinvesteringene tatt seg opp fra det lave nivået i 2009/10, både i løpende priser og i faste priser, ifølge Statistisk sentralbyrås Nasjonalregnskapstall. Industriinvesteringene i 2016 var de høyeste siden 2008 med et nivå på 35 milliarder kroner. Nasjonalregnskapstall for første kvartal i 2017 viser ytterligere vekst i industriinvesteringene.

I vår har medlemsbedriftene offentliggjort ytterligere investeringer i ny produksjonskapasitet. Blant annet vil tyske Wacker Chemical investere 800 millioner kroner i en ny silisiumovn i Holla/Kyrksæterøra i Trøndelag. Dette er største investering i ferrolegeringsindustrien siden 80-tallet.

Bruker andre tall

Tallene som AgriAnalyse bygger sitt notat på er en annen publisering enn Nasjonalregnskapet av Statistisk sentralbyrå om "Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning". En separat kvartalsvis undersøkelse av bedriftenes investeringer, som ikke inkluderer investeringer i innovasjon, forskning og utvikling. AgriAnalyse skriver at investeringene i industrien er 21 milliarder. Statistisk sentralbyrå publiserte i forrige uke investeringsundersøkelsen for andre kvartal 2017, og investeringene i industrien anslås til 22 milliarder kroner. Nye tall i denne serie kommer 24. august, og vår forventing er at investeringene vil øke ytterligere.

Vi vil sterkt anbefale at industribedriftenes investeringer i innovasjon, forskning og utvikling inkluderes i omtalen av industriens investeringer, og at nivået i industrien sammenlignet med andre sektorer omtales som 35 milliarder kroner, som i SSBs Nasjonalregnskap.

Betydelig økning

Industriens investeringer har økt betydelig siden tidlig på 1990-tallet, både i nominelle (løpende) kroner og i faste kroner, se figuren nedenfor.

Investeringene i kroner har økt, nominelt og reelt. Men kan det være tall som viser at andelen av investeringer i industrien har gått ned de siste 25 årene? Bruker industribedriftene en lavere andel av verdiskapingen til investeringer i 2016 enn de siste 25 årene?

Nei, laveste investeringsnivå i industrien var 2010 i løpende priser og 1993 i faste priser.

Andelen av verdiskapingen i industrien som gikk til investeringer var i 2016 15,9 prosent. De siste 25 år var den laveste investeringen målt ved andel av verdiskapingen 14,1 prosent (2010).

Målt i faste priser var investeringsraten 14,3 prosent ifjor. Målt i konstante priser av investeringsandelen de siste 25 år lavest i 1993 (10,6 prosent).

Figuren nedenfor viser utviklingen i industriens investeringer i nominelle kroner, faste kroner (verdier på venstre akse) og andelen av verdiskapingen både i nominelle kroner og faste kroner (prosentandeler på høyre akse).

 Lave investeringer i bergverksnæringen

Investeringene i gruvene var i 2016 de laveste på mange år, og trenden er fallende. I fjor ble det investert kun 400 millioner kroner i gruvevirksomhet, ifølge SSBs Nasjonalregnskapstall. Men investeringene i bergverk er høyere i 2016 enn for 25 år siden i nominelle kroner, målt i konstante priser er imidlertid investeringsnivået i 2016 det laveste siden 1993. Den delen av verdiskapingen som bergverksbedriftene bruker til investeringer var ni prosent i 2016 og dette er den laveste andel på 25 år.

Figuren viser utviklingen i investeringene i bergverksnæringen i nominelle kroner, faste kroner (verdier på venstre akse) og andelen av verdiskapingen både i nominelle kroner og faste kroner (prosentandeler på høyre akse).