Norsk Industri

Innhold

Forventing om økt Kina-eksport

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Grafen viser vareeksport til Kina

Figur viser utviklingen i vareeksporten til Kina for hovedproduktene de siste årene (tallene er i løpende tolvmåneders perioder). Også metalleksporten har gått ned, grunnet lavere aktivitet i byggesektoren i Kina. Kilde: SSB - utenrikshandel.

Vareeksporten til Kina har falt fra nærmere 25 milliarder kroner per år i starten av 2015 til under 20 milliarder kroner i starten av 2017. Grunnen til dette er lavere aktivitet ved kinesiske skipsverft og lavere eksport av kjemiske produkter.

De viktigste eksportproduktene til Kina er skipsutstyr, silisium og gjødsel. 

Norsk Industri ser frem til en re-start av forhandlingene om en frihandelsavtale med Kina.

Kina var i 2016 det syvende viktigste eksportmarkedet for varer fra fastlandsbedriftene, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.  For import av varer til Norge var Kina nummer tre i 2016.

Eksporten av skipsutstyr toppet seg ved årsskiftet 2014/2015, og har siden gått ned med 2,5 milliarder kroner. Økende kontrahering av skip og større andel norsk utstyr til miljøvennlig skip vil bidra til vekst de nærmeste årene.  Innen LNG, hybrid, batteri har norske utstyrsleverandører skaffes seg en sterk internasjonal posisjon.

Eksporten av kjemiske produkter har gått ned 1,5 milliarder kroner det siste året, både på grunn av reduserte priser og på grunn av volum.  Men hvis man ser fem år tilbake er eksporten av kjemiske varer fordoblet på grunn av sterk etterspørsel fra det kinesiske markedet. 

Eksporten av fisk har økt det siste året, men lakseeksporten har vært lav de siste årene, om lag 200 millioner kroner.  Potensialet for økt eksport av laks til Kina er betydelig.  Også eksporten av ørret, lodde og kveite/blåkveite har vært uendret de siste årene.  Eksporten av torsk, makrell, hyse og sei har økt det siste året, og disse fiskeartene står for hoveddelen av fiskeeksporten samlet på tre milliarder kroner. 

Eksporten av andre varer har gått ned de siste årene, og også dette skyldes lavere eksport av utstyr til skip og boreplattformer.  Eksporten av petroleum, hovedsakelig propan, LNG og diesel, har vært relativt stabil det siste året, men den har tradisjonelt variert mye etter store bevegelser i oljemarkedet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: