Norsk Industri

Innhold

EU varsler eksportrestriksjoner på norske stålprodukter

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

EU vurderer å innføre restriksjoner på eksport av utvalgte stålprodukter til EU, i form av for eksempel toll eller kvoter.

Tiltaket kan rettes mot alle land utenfor EU, inklusiv Norge. Tiltakene er, slik vi forstår det, en reaksjon på USAs importtoll på stål og skal hindre at tredjeland snur seg til det europeiske markedet som følge av tiltakene i USA.

Norske myndigheter har mottatt notat fra Europakommisjonen hvor det varsles om saken og Kommisjonens beslutning om å gjennomføre en såkalt "safeguard investigation".

> Safeguard investigation - Note Verbale

> Safeguard investigation - Notice of Initiation

Åpent for norske bedrifter

Vi forstår det slik at Europakommisjonen med dette inviterer alle interessenter (inkl. eksportører til EU, herunder fra Norge) om å delta i undersøkelsen, og at formålet med undersøkelsen er å avdekke mest mulig presis informasjon om bl.a. handelsstrømmer, prising mv. for de respektive produktene som er angitt, for derigjennom å vurdere om situasjonen er slik at den åpner for beskyttelsestiltak, m.a.o. importrestriksjoner til EU.

Som bakgrunn for undersøkelsen fremhever Europakommisjonen at de over de senere årene har observert en sterkt økende eksport av stålprodukter til EU, som har sin bakgrunn i global overkapasitet av disse stålproduktene. Denne økte eksporten til EU har presset salgsprisene så mye ned at stålprodusenter i EU blir ulønnsomme.

Dersom norske virksomheter ikke deltar i undersøkelsen, risikerer vi at Europakommisjonen treffer beslutning om å iverksette mottiltak overfor Norge på grunnlag av annen tilgjengelig data. Norsk Industri vil sammen med Nærings- og Fiskeridepartementet inneværende uke søke å identifisere hvilke norske bedrifter som faller inn under de CN-kodene (utvalgte stålprodukter) som Kommisjonen viser til, i de siste sidene av deres notat.

Vi kommer tilbake med mer info raskt ettersom saken haster og kan ha stor negativ kommersiell betydning for mange norske industribedrifter, dersom kvoter eller tollsatser på eksport til EU blir utfallet. Skjer dette oppfatter vi det som et brudd på rettigheter vi har gjennom EØS. Regjeringen jobber parallelt med å unngå at norske bedrifter rammes, da EØS-avtalen i praksis innebærer de samme reglene som EU-konkurrentene, herunder fri adgang til det indre marked.