Anslaget for oljeinvesteringene i 2021 justeres videre opp

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Økonomi

Publisert

Petroleumsinvesteringer

Illustrasjon: AdobeStock

SSB oppjusterer som forventet oljeinvesteringene for 2021. Operatørene på norsk sokkel anslår nå at investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass til å bli 173,6 milliarder kroner for 2021.

Oljeselskapene har opprettholdt om lag det investeringsnivået de budsjetterte med før koronapandemien inntraff. Investeringsanslaget for 2021 indikerer likevel et fall på 6,4 prosent fra året før. De utførte investeringene i 2020 endte på 179,3 milliarder kroner

Fra tidlig i mars 2020 ble oljeselskapene og leverandørindustrien sterkt påvirket av koronapandemien, direkte gjennom norske smitteverntiltak og indirekte gjennom at globale koronatiltak førte til et kraftig fall i oljeprisen. Smitteverntiltak og smitteutbrudd på enkelte rigger og plattformer rammet investeringene og en del planlagt aktivitet ble utsatt våren 2020. Dette bidro til et sesongjustert fall i investeringene på 8,6 prosent fra første til andre kvartal.

Fallet i oljeprisen førte til at mange oljeselskaper på norsk sokkel varslet betydelige investeringskutt med tilhørende store konsekvenser for sysselsetting i leverandørindustrien. Det var for å demme opp for dette at Stortinget vedtok skattetiltakspakken som blant annet innebar en umiddelbar fradragsføring av investeringer i særskattegrunnlaget og en hevet friinntekt på 24 prosent for alle investeringer utført i 2020 og 2021. Investeringsanslaget som SSB gav i undersøkelsen i februar i fjor, altså rett før pandemien, var kun tre prosent høyere enn det investeringene endte på i 2020. Noe av denne nedgangen kan tilskrives smitteverntiltak.

> Les mer her (ssb.no)

Utførte investeringer i utvinning og rørtransport. Kilde: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, SSB