Norsk Industri

Innhold

Skogvern og kalkbrudd forenes i Brønnøy

Aktuelt, Nyhet, Miljø

Publisert

Miljødirektoratet har nå kommet med sin tilråding om Ursvatnet i Brønnøy, eiendommen på 7.000 dekar grunneieren har meldt inn til frivillig vern, men som ville hindret Brønnøy Kalk i å kunne transportere ut råvare fra framtidig drift på verneområdets naboeiendom i Vassbygda.

Miljødirektoratet tilrår å redusere arealet i et foreslått skogvernområde i Nordland. Hensynet til framtidig næringsutvikling med samfunnsøkonomisk gevinst er vektlagt. Det er fortsatt store verneverdier i arealet som tilrådes.

I området er det kalkgrunn, og området består blant annet av verneverdig kalkskog i tillegg til gammel barskog. Det er gjennomført en naturfaglig registrering som viser at området har moderat verneverdi og derfor er aktuelt for frivillig vern.

Fylkesmannens verneforslag har vært på høring, og Miljødirektoratet avgir nå tilrådning til KLD om vern.

- Norsk Industri er svært tilfreds med den tilrådning som Miljødirektoratet har fremmet for Miljødepartementet. I denne saken sto det mellom to viktige hensyn – vern og næringsutvikling. Den løsningen som nå foreslås innebærer at saken løses uten at noen av hensynene taper. Vi regner med at Miljøverndepartementet følger Miljødirektoratets anbefaling, og skjer dette, er det også en indikasjon på et mer positivt syn på mineralnæringen i Norge, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Les mer:

> Miljødirektoratet

> Brønnøysunds Avis