Norsk Industri

Innhold

Norsk Industri om kompetanse

Vi skal blant annet bidra på følgende områdene: læringsintensivt arbeidsliv, teknologiutvikling og digitalisering samt omdømmebygging.

Vi må skape et læringsintensivt arbeidsliv

Stadig raskere endringshastighet og behovet for kontinuerlig effektivisering og produktforbedring gjør at bedriftene i større grad enn tidligere er avhengig av kontinuerlig vedlikehold og utvikling av de ansattes kompetanse. Livslang læring får derfor stor betydning fremover.

Norsk Industri skal:

 • Arbeide for at utdanningsinstitusjonene etablerer relevante og fleksible etter- og videreutdanningstilbud, samt bidra til å synliggjøre tilbudene for bedriftene.
 • Fortsette å tilby relevante etter- og videreutdanningstilbud til gode medlemspriser.
 • Utforske nye samarbeidsmodeller mellom myndigheter, utdanningsinstitusjoner og industrien, samt synliggjøre eksempler på gode samarbeidsmodeller lokalt eller regionalt.
 • Drive påvirkningsarbeid for faglig fleksibilitet f.eks å kunne ta flere fagbrev og påbygging av kompetanse utover fagbrev.
 • Bidra til å styrke kompetanseoverføringen mellom medlemsbedrifter.
Vi må utnytte mulighetene som følger av teknologiutvikling og digitalisering

Digitalisering og automatisering legger til rette for desentralisert og fleksibel produksjon som gir mulighet for industriell utvikling i Norge. Men digitaliseringen får samtidig konsekvenser for bedriftenes kompetansebehov.

Norsk Industri skal:

 • Drive påvirkningsarbeid for å styrke det teknologiske faginnholdet på alle trinn i skole- og utdanning.
 • Arbeide med å definere, kartlegge og formidle framtidas kritiske kompetanse.
 • Arbeide for kvalitet i relevante fag og utdanninger, herunder også lærerkompetanse og utstyr i skolen.
 • Sette digitalisering, teknologiutvikling og strategiske kompetanseutfordringer på dagsorden på aktuelle konferanser og møteplasser i Norsk Industri.
Drive omdømmebyggende aktiviteter for å øke industriens attraktivitet hos barn og unge

Industrien er avhengig av tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Industrien trenger de dyktige hodene på alle nivå i bedriften, og det vil i fremtiden blant annet bli behov for flere fagarbeidere. Industrien ønsker de beste!

Norsk Industri skal:

 • Synliggjøre karrieremuligheter og rollemodeller for å få flere jenter til å velge industrien
 • Være pådriver for godt samarbeid mellom skole og lokalt næringsliv.
 • Igangsette ulike rekrutteringstiltak for å få flere til å ønske å utdanne seg til å arbeide i industrien.
 • Stimulere pilotprosjekt/alternative modeller for å få arbeidsledig ungdom inn i produktivt arbeid.

Kompetansepolitikk i Norsk Industri

Det er regjeringen har ansvar for å utvikle kompetansepolitikken i Norge, men dette skal gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet. For Norsk Industri er det viktig å jobbe med blant annet:

 • Etablering av relevante og fleksible etter- og videreutdanningstilbud
 • Omdømmebygging og langsiktig rekruttering
 • Kvaliteten i fagopplæring og høyere utdanning
 • Styrking av realfag og teknologifag
 • Styrke samarbeidet mellom arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner
 • Digitalisering, teknologiutvikling og andre utviklingstrender sin betydning for bedriftenes kompetanse- og omstillingsbehov
 • Industriens strategiske kompetanseutfordringer
 • Utvikling, mobilisering og anvendelse av kompetanse

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!