Grunnleggende lederutdanning for alle ansatte i produksjonen hos Sandvik Teeness AS

Hos Sandvik Teeness utenfor Trondheim får alle ansatte i produksjonen grunnleggende skolering i ledelse. Tanken er at det å oppleve mestring og læring gir topp motiverte medarbeidere.

Selvstyrte grupper

Vi bygger opp under dette med vår modell for «Governance» der grupper av medarbeidere er selvstyrte, noe som setter større krav til selvledelse enn i «tradisjonell» hierarkisk organisering og styring. Våre utøvere må være trygge på seg selv i en lederrolle, opptre som gode rollemodeller for andre i sin gruppe og i samspill med øvrige funksjoner i bedriften. Ved å heve ledelseskompetansen blant utøverne i de selvstyrte gruppene oppnår vi godt samarbeid og god kommunikasjon, økt ansvar for egen arbeidshverdag, og at gruppene føler seg trygge på å ta avgjørelser rundt organiseringen av sitt arbeid. Vi ser at dette fører til økt effektivisering og ytelse, men også at arbeidshverdagen blir motiverende og engasjerende for den enkelte ansatt.

Ansvarliggjøring av den enkelte

Vi tenker og at det handler om mer enn å få folk til å gjøre noe. Det dreier seg om å få folk til å ha lyst til å skape og ha drivkraft så den enkelte kan bli ansvarliggjort og myndiggjort i sitt arbeid.

Arbeidet for å komme dit er altså et grunnkurs i ledelse for alle medarbeidere. Dette gjøres over et kvartal der grupper av 8-10 ansatte er satt sammen på tvers av organisasjonen. Tre samlinger á to dager hver ledet av to eksterne konsulenter som veiledere.

Suksesskriterier

Forankring er viktig dersom en ønsker å få dette til. Forankring i tillitsmannsapparat og bedriftsledelse. Det vil måtte investeres en periode i tid før effekten kommer, men det vi erfarer er at effekten kommer raskt, uventet og i større mon enn hva partene enkelte ganger kan makte med å følge opp. For eksempel løsninger på driftsproblemer som før var umulig å løse, eller HMS-/produktavvik ingen maktet med å finne årsak på eller løsning av. På en nesten «uforklarlig» måte har tidligere uløste problem bare forduftet. Det skal sies at nye har kommet frem, men de var tidligere skjult og nå er de opp i dagen og derfor kjente og mulig å gjøre noe med.

Grunnleggende lederopplæring for ansatte i produksjonen har størst effekt når personalleder også har kommet et godt stykke i sin egen utvikling, og evner å treffe lidenskapen i hver enkelt medarbeider. Derfor får personalledere påfyll i regi av konsernet i form av ulike kurs om transformasjonsledelse.

Har du et godt eksempel?

Vi ønsker å fylle opp Kompetanseveikartet med gode eksempler fra våre medlemsbedrifter! Kan din bedrift lære bort noe? Send det gjerne til oss med et fint bilde!

(PS: Husk å sjekke med sjefen først!)

Send inn ditt eksempel