Rekrutteringsbehovet i industrien

NHOs kompetansebarometer for 2018 viser at det er flest bedrifter som etterspør ansatte med utdanning innenfor teknikk og industriell produksjon enn noen andre av de åtte yrkesfaglige utdanningsløpene.

Kilde: NHOs kompetansebarometer.

Dersom en kun ser på industribedriftene er det fremtidige behovet for ansatte med TIP-bakgrunn relativt stabilt de siste fem årene, mens flere industribedrifter antar at de har et fremtidig behov for fagoperatører med elektrobakgrunn nå enn for 5 år siden (fra 27 prosent i 2015 til 33 prosent i 2018).

Figuren under viser at:

  • 64 prosent av de spurte industribedriftene antar de har behov for maskiningeniører de neste fem årene
  • 41 prosent har behov for elektroingeniører
  • 39 prosent prosessingeniører
  • 33 prosent mener å ha behov for dataingeniører de neste fem år

Antagelsen om fremtidige behovet for dataingeniør har økt betraktelig de siste fem årene (fra 16 prosent i 2015 til 33 prosent i 2018).

NAV sin bedriftsundersøkelse viser at andelen industribedrifter som har hatt rekrutteringsproblemer i 2018 er på 11 prosent, som er en noe høyere andel enn i fjor da den lå på 8 prosent. Produksjon av annen industri, trevarer, produksjon av metallvarer samt produksjon av maskiner og utstyr er de næringene innen industrien som rapporterer om størst rekrutteringsproblemer.

Forskning (NOU 2019:2) viser at:

  • 3 av 4 unge sier de til en viss grad har fått den informasjonen de trenger om yrkesvalg, men mange, særlig gutter, ser ut til fremdeles å ha et informasjonsbehov.
  • Elevene oppgir internett som viktigste informasjonskilde om fremtidig yrke.
  • Svært få oppgir at lærere og rådgivere ved skolene har hatt noen vesentlig betydning for valg av studier etter videregående skole. Samtidig oppgir elever som har snakket med lærere og rådgivere at de opplever at samtalene har fått dem til å tenke gjennom sine fremtidige muligheter.
  • 1 av 3 elever i Vg1 var misfornøyde med den veiledningen de hadde fått året før i ungdomsskolen knyttet til utdannings- og yrkesvalg.
  • Foreldre og foresatt er en viktig kilde for informasjon om studievalg, men vesentlig lavere for yrkesfagelevene enn for elever på studiespesialisering.
  • De aller fleste elevene er helt sikre på å ta videre utdanning etter videregående skole. Det gjelder over 70 prosent av elevene på studieforberedende, men faktisk også over 50 prosent av elevene på yrkesfag.