Vi må satse på kompetansebygging nå

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Krisen vi står overfor gir mange utfordringer for næringslivet. Mange står ovenfor permitteringer og ledighet. Vi må bruke tiden til kompetansebygging for å ruste oss for omstart.

Fellesforbundet, Norsk Industri og (Byggenæringens Landsforbund) BNL har i samarbeid med en rekke ulike fagskoler i Norge utviklet et bransjeprogram for etter- og videreutdanning og høstet gode erfaringer gjennom dette.

Industrien har utviklet et modulbasert utdanningstilbud flere steder i landet.

Partene i frontfaget har vist at vi raskt kan rulle ut et treffsikkert utdanningsopplegg for industriarbeidere. Vi ønsker nå at flere skal kunne ta slike moduler. Derfor ønsker vi at flere fagskoler tilbyr modulene, at mer av innholdet blir gjort tilgjengelig digitalt, og at det blir utviklet nye tilbud som kan tas helt digitalt eller i kombinasjon med bedriftsintern opplæring, sier Kjetil Tvedt, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri.

Det modulbaserte utdanningstilbudet er allerede en del av omstillingsarbeidet hos Kværner på Stord. Bedriften er midt inne i en dreining fra store offshoreprosjekter til mindre prosjekt i andre bærekraftige markeder som havvind, landbasert industri mm. Skal man lykkes med denne omstillingen må de ansatte få tilført ny kompetanse som gjør at de kan ha flere typer roller avhengige av typen prosjekt. Kværner sammen med resten av Sunnhordlandsindustrien, arbeider tett med Fagskolen i Hordaland for å utvikle og gjennomføre de modulene som industrien har definert som nødvendige.

Må komme i gang

På kort sikt trenger vi tilbud som kan tilbys til permitterte, arbeidsledige eller som alternativ til permitteringer i virksomhetene. Derfor haster det med å gjennomføre korte utdanningstilbud ved fagskolene. Disse må gjøres digitale slik at de blir lett tilgjengelige over hele landet.

NAV har unntak som gjør at man kan kombinere korte utdanningstilbud med dagpenger. Men slik det er i dag må man søke NAV om å få et slikt unntak. Vi ber nå om at man gir et midlertidig unntak fra denne søkeplikten slik at saksbehandlingen i NAV ikke blir en propp i systemet.

Fellesforbundet og BNL anbefaler at fagskolene som allerede er i gang med bransjeprogrammet, får anledning til å tilpasse og eventuelt forenkle tilbudene.

Dette kan finansieres gjennom bransjeprogrammets bevilgninger, og gjerne suppleres med for eksempel BIO-midler.

Fagskolene er en sentrale utdanningsaktør og de kan rulle ut tilbudet i store deler av landet. Slik kan vi unngå å miste dyktige fagfolk, unngå permitteringer og stå godt rustet for restart i samfunnet.

Les også:

> Ny plan skal gi hjemmeskole til permitterte (Stavanger Aftenblad)

> Arbeiderpartiet vil mangedoble bevilgningene til kompetansepåfyll (Fri fagbevegelse)