Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Ny utredning om etter- og videreutdanning

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Opplæring i Glencore. Foto: Glencore

Foto: Glencore

4. juni overleverte Ekspertutvalget for etter- og videreutdanning sin utredning til kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Denne gir en rekke gode vurderinger og anbefalinger.

I NOU 2019: 12 "Lærekraftig utvikling — Livslang læring for omstilling og konkurranseevne" kommer utvalget med flere konkrete tiltak som Norsk Industri mener vil styrke læring i arbeidslivet.

Må kunne kombinere kompetanseheving og jobb

Et av disse tiltakene er forslaget om et program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging. Utvalget skriver i NOU'en at "dagens tilbud om arbeidslivsrelevant kompetanseheving som lar seg kombinere med jobb er begrenset". For å kunne etablere nyskapende og arbeidslivsdrevne utdannings- og opplæringstilbud, mener utvalget det er behov for å skape nye virkemidler og insentiver. Utvalget foreslår å etablere en langsiktig tilskuddsordning, kalt "Program for arbeidslivsdrevet kompetansebygging" for å utvikle samarbeidet mellom arbeidslivet og tilbydere av utdanning og opplæring. Målet er at tilbudet som skapes skal være tilpasset og drevet av arbeidslivets behov.

Utvalget mener at programmet må bidra til følgende:

  • gi små og mellomstore bedrifter støtte til å identifisere og uttrykke deres behov for kompetansepåfyll
  • stimulere til deltagelse hos individer og virksomheter ved å senke kostnadene ved deltagelse
  • skape insentiver for tilbydere av utdanning og opplæring til å tilby nytt arbeidslivsdrevet tilbud
  • sikre drift av tilbudene som etableres
  • etablere en arena for tettere samarbeid mellom tilbyder og etterspørrer av kompetansetilbud
Spennende arbeid

Industrien har vært representert i arbeidet ved Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard.

- Det har vært et spennende og konstruktivt arbeid i ekspertutvalget. I sum synes jeg vi har kommet fram til mange forslag til tiltak som vil kunne bidra til kompetanseutvikling gjennom hele arbeidslivet, sier Aasbø.

Tiltakene retter seg både mot individer, bedrifter og utdanningssektoren. Mange av dagens ordninger er laget for at man tar utdanning først, så jobber man, mens dagens behov også er å fylle på med kompetanse gjennom ulike tiltak mens man jobber.

- Spesielt vil jeg fremheve forslaget om et arbeidslivsdrevet kompetanseprogram hvor bedrifter kan få støtte til sammen med utdanningsinstitusjoner å spesifisere og utvikle skreddersydde utdanningstilbud som passer for bedriftene, avslutter han.

> Gå til utredningen (regjeringen.no)

Kompetanseveikartet skal bidra til at industrien har tilgang til kvalifisert arbeidskraft nå og i fremtiden.