Norsk Industri

Innhold

Nå kan du søke om midler til Industrifagskolen

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Korona-krisen øker behovet og kapasiteten for kompetansepåfyll, og flere industribedrifter kan nå få tilgang til Industrifagskolen.

Gjennom Industrifagskolen kan bedrift, klubb og fagskole søke om å få gjennomført korte tilpassede utdanningstilbud lokalt. Selve undervisningstilbudet kommer gratis, mens partene lokalt blir enige om gjennomføringsmodell.

Prinsippene for Industrifagskolen utviklet av partene i frontfaget: Norsk Industri, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL). Ordningen er en del av "Bransjeprogrammet" som kom som et svar fra myndighetene på krav fra partene i oppgjørene i 2016 og 2018. Ordningen ble innført i 2019, og det ble utviklet 12 ulike moduler på 10 studiepoeng for industrien. NOKUT kvalitetssikrer det faglige innholdet.

Nå kan man søke midler

Det er i det ordinære statsbudsjettet for 2020 bevilget rundt 15 millioner til dette tiltaket. Kompetanse Norge har lyst ut midlene, og på grunn av korona-situasjonen er det to frister: 5. mai og 1. september. Man kan søke om å utvikle og tilby nye moduler i programmet. Kompetanseutviklingstilbudene skal utvikles lokalt som et gjensidig forpliktende samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden og utdanningstilbyder.

Vi oppfordrer bedriftene til å bruke denne muligheten. Man må lokalt definere hva som trengs av kompetansepåfyll, og hvordan man vil utforme tilbudet. Vi oppfordrer bedriftene til å tenke kreativt på hvordan tilbudet kan gis.

Korona-krisen aktualiserer ordningen

Norsk Industri jobber for å øke rammene til Industrifagskolen slik at flere kan få tilbudet. Korona-krisen har forsterket behovet for ny kompetanse, og for mange har det også ført til ledig tid. Industrifagskolen er et kvalitetssikret tilbud som er sikret finansiering av undervisning som øker produktiviteten til den enkelte og til bedriften.

Norsk Industri jobber sammen med Fellesforbundet og Industri Energi for økte bevilgninger til Industrifagskolen gjennom statlige tiltakspakker, slik at flere industrimiljø kan få kompetansepåfyllet man trenger.

Vi jobber også, sammen ned FLT, NITO og TEKNA, for å få på plass et nytt bransjeprogram for funksjonærer i industrien der universiteter og høyskoler kan tilby korte digitale tilbud.

I utgangspunktet kan man ikke ta utdanning som arbeidsledig eller permittert. NAV åpner likevel for viise unntak, og denne typen tilbud er, slik vi ser det, omfattet av unntakene. Det kreves imidlertid godkjenning fra NAV. Norsk Industri arbeider for at man midlertidig gir dispensasjon slik at man ikke trenger denne godkjenningen fra NAV, Det vil gjøre ordningen mer smidig raskere å sette i gang.

Mer informasjon

Norsk Industri er med i utformingen av ordningen og utvelgelsen av prosjekt, og gir generell informasjon til bedrifter og fagskoler. Dersom din bedrift vurderer å søke kan dere kontakt Kompetanse Norge for spørsmål. Første søknadsfrist til Kompetanse Norge er 5. mai.

> Les mer om utlysingen hos Kompetanse Norge