Norsk Industri

Innhold

Gledelig yrkesfaglekkasje

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse

Publisert

Regjeringspartiene kunne i dag komme med flere lekkasjer fra neste års statsbudsjett knyttet til yrkesfag. Det kommer penger til å skaffe lærebedrifter og flere studieplasser i fagskolen.

I tillegg kommer det penger til utdanning og hospitering for lærere, og til å arrangere yrkes-NM.

– Dersom dette blir en realitet, er det godt nytt for yrkesfagene. Når det gjelder rekruttering av nye lærebedrifter så vet vi av erfaring at det er mange bedrifter som kan tenke seg å bli lærebedrifter dersom de først blir kontaktet. Problemet til nå har til dels vært mangel på et system for å få oversikt over disse bedriftene, og dels mangel på ressurser til å følge de opp. Dette gjelder spesielt nye bedrifter og bedrifter i bransjer som ikke har den samme tradisjonen for å ta inn lærlinger, sier Kjetil Tvedt, fagsjef for kompetanse i Norsk Industri.

Tvedt er også positiv til at det settes av midler til Lektor 2-ordningen.

– Yrkesfagene blir mer relevante av å få eksterne lærekrefter. Penger til Lektor-2 ordningen vil øke innslaget av industri i yrkesfagene og dermed gjøre utdanningen mer relevant og mer interessant. Tilsvarende vil penger til hospitering kunne få flere lærere ut i bedriftene. Begge tiltakene er positive for samarbeidet mellom skole og næringsliv, sier han.

Her er lekkasjene:

65 millioner til yrkesfag: Regjeringens pakke for styrking av yrkesfagene i statsbudsjettet for 2018.

  • Rekruttering av flere lærebedrifter 13,6 millioner kroner: Det settes av 13,6 mill. kroner til lokalt rekrutteringsarbeid ute i fylkene og til videreutvikling av digitale verktøy som skal gjøre det enklere å identifisere og rekruttere nye lærebedrifter.
  • Yrkesfagenes år - 1,4 millioner kroner: Skal bidra til oppmerksomhet og status for fagopplæringen. En del av midlene skal gå til å arrangere skole-NM for elevene.
  • Lektor 2-ordning for yrkesfag 10,0 millioner kroner Ordningen innebærer at fagpersoner fra industri og øvrig arbeidsliv blir involverte direkte i undervisningen. Ved å få denne kompetansen inn i skolen skal undervisningen få en bedre kopling mot det som skjer ute på arbeidsplassen. At lærer og "gjestelærer" skal samarbeide om undervisningsopplegget, og at lærer også er til stede under undervisningen, vil bidra til økt kompetanse hos læreren.
  • Hospiteringsordning 5,0 millioner kroner Hospiteringsordningen gir lærere som underviser elever i yrkesrettede programmer, mulighet til å hospitere ute i de bedriftene som elevene deres en dag kan komme til å jobbe i selv. Instruktører som jobber ute i lærebedriftene, kan hospitere i skolene for å bli bedre kjent med hvordan undervisningen foregår.
  • Desentralisert yrkesfaglærerutdanning 10,0 millioner kroner · Yrkesfaglærerutdanningen skal styrkes gjennom å styrke den fleksible og desentraliserte yrkesfaglærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Satsingen inkluderer 30 studieplasser til den treårige utdanningen og 5 rekrutteringsstillinger. I tillegg gis det i en oppstartsfase midler til utvikling av fagtilbudet, utstyr og koordinering av tilbudet.
  • Nye studieplasser i fagskolene 25 millioner kroner.

> Les mer her (dagbladet.no)