Norsk Industri

Innhold

Vårt internasjonale arbeid i 2016

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Flere internasjonale temaer sto på Norsk Industris agenda i 2016. Her kan du lese en oppsummering.

ETS

2016 var for Norsk Industris del mye preget av revisjonen av kvotehandelssystemet, ETS. Både gjennom våre euroorganisasjoner og i egen regi var det høy aktivitet for å formidle våre synspunkter, både til norske myndigheter, men spesielt rettet mot Europaparlamentet som hadde Kommisjonens forslag til behandling. Innsatsen bar frukter på flere viktige områder, men Miljøkomiteens innstilling med hensyn til kompensasjon for indirekte kostnader viste seg å være langt unna industriens behov og ytterligere jobbing vil bli påkrevet i 2017. Tilsvarende ble mye tid viet til å vurdere følgende av en mulig transatlantisk handelsavtale, TTIP, og eventuelt norsk utenforskap.

Brexit

Etter britenes Brexit den 23. juni inntraff det imidlertid noe av en unntakstilstand i hele Europa, med påfølgende usikkerhet på nær sagt alle saksområder. Norsk Industri var raskt i kontakt med myndighetene for å signalisere industriens behov. Brexit må ikke få lov til å undergrave de rettigheter vi allerede har i dag på det europeiske markedet og en fremtidig avtale mellom Norge og Storbritannia må så langt råd er være like god som den vi har gjennom EØS.

Kommisjonen fremmet som ventet i juli et detaljert forslag mht. klimatiltak for ikke-kvotepliktig sektor, dvs. transport, landbruk, bygninger og avfallssektoren. Med det fulgte reduksjonsforpliktelser for alle medlemsland, fastsatt bl.a. på bakgrunn av BNP, men også reduksjonspotensial og tidligere tiltak. Norge ligger trolig an til å få en forpliktelse helt i toppen på 40 prosent.

Før jul la Kommisjonen også frem den såkalte Vinterpakken, et av de mest omfattende lovforslagene noensinne. Dette omfatter bl.a. revisjon av reglene for elektrisitetsmarkedet, fornybar energi og energieffektivitet. Mye tid vil bli benyttet på dette i året som kommer.

USA

Vi kan heller ikke å unnlate å nevne presidentvalget i USA. Med valget av Donald Trump kan det være at vi nærmer oss et paradigmeskifte i internasjonal handel. Hans uttalelser om så vel WTO som ulike handelsavtaler skaper usikkerhet. Stillehavsavtalen virker nå død og det transatlantiske prosjektet ligger i beste fall på sotteseng. Norge berøres av slike avtaler, enten vi er med eller ikke, men det mest urovekkende for en liten eksportorientert nasjon som vår er de signalene dette gir med hensyn til økt proteksjonisme og flere handelsbarrierer.

På den positive siden er imidlertid fjorårets julegave i form av normalisering av forholdet Norge-Kina. Ikke bare norsk lakseeksport, men også leverandørindustrien m.m. vil tjene på dette.

2016 var turbulent og etterlot mange ubesvarte spørsmål. Dette vil følge oss inn i 2017. "Forutsigbarhet" er blant det vi oftest nevner når vi snakker om viktige internasjonale rammebetingelser. Hva vi har av det i årene som kommer er vanskelig å si. Også vårt hjemmemarked Europa kan gå gjennom ytterligere politiske jordskjelv. Det er da vi må holde fast på våre ankerfester som WTO og EØS.