Norsk Industri

Innhold

Rådet møter Europaparlamentet til tøffe forhandlinger

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

Publisert

28. februar ble EUs miljøministre enige om en felles forhandlingsposisjon før de møter Europaparlamentet og Kommisjonen i den såkalte trialog-prosessen.

Dette er den siste etappen før det treffes endelig vedtak om det reviderte direktivet om europeisk kvotehandel, ETS. Norge deltar i ETS og vil bli omfattet av direktivet.

EUs medlemsland stiller nå med en felles forhandlingsplattform, men det krevde lange diskusjoner og en avstemning – som er relativt uvanlig – for å komme frem til et resultat. Europaparlamentet, medlemslandene ved det maltesiske formannskapet og EU-Kommisjonen vil nå møtes for å komme frem til en beslutning om det fremtidige kvotehandelssystemet.

Av spesiell interesse for norske kvotehandelsbedrifter er spørsmålet om videreføring av kompensasjon for indirekte karbonkostnader i kraftprisen. Norge har hatt et slikt system siden 2013, og industrien regner ordningen som helt avgjørende for å hindre karbon- og investeringslekkasje.

Europaparlamentet foreslo i forrige måned at det etableres et lite felles EU-fond som gjøres tilgjengelig for alle berettigede bedrifter, samt at medlemslandene individuelt kan toppe dette opp til en gitt grense. Ministerrådet på sin side har avvist tanken om et felles fond og åpner i stedet for at dagens ordning videreføres, med andre ord at det er opp til landene å bestemme om de skal kompensere eller ikke. I sitt vedtak la de imidlertid inn en begrensning ved at kompensasjonen ikke skal overskride 25p prosent av landenes inntekter fra auksjon av kvoter. Går man over dette taket må det begrunnes særskilt. Eventuelle ordninger skal være i tråd med gjeldende statsstøtteregler.

Forhandlingene mellom de tre EU-institusjonene vil starte i nær fremtid og pågå utover våren. Av hensyn til den tyske valgkampen og for å hindre at prosessen trekker i langdrag, må et vedtak treffes før sommeren, dvs. i løpet av juni.

> Mer informasjon om Ministerrådets vedtak (engelsk)

> EU Emissions Trading System: Council deal paves way for negotiations with Parliament (EU Climate Action)