Norsk Industri

Innhold

Norsk Industris prioriteringer for Europaarbeidet 2017

Styret i Norsk Industri har vedtatt fem prioriteringer for 2017 for i større grad kunne målrette vårt Europapolitiske arbeid.

2017 kan bli et svært utfordrende år for EU med potensielle implikasjoner også for EØS og Norge. Økonomisk krise som ennå ikke er overvunnet, flyktninger/migrasjon, folkelig fremmedgjøring i forhold til politikere og styringssystemer og valg i sentrale land åpner for dette. I tillegg følger usikkerhet rundt internasjonal økonomi, geopolitiske forhold og utfallet av den amerikanske valget. Dette toppes av prosessen rundt Brexit.

Disse faktorene vil så vel samlet som enkeltvis kunne påvirke arbeidet med viktige rammebetingelser for industrien. Styret i Norsk Industri har derfor vedtatt fem prioriteringer for 2017 for i større grad kunne målrette vårt Europapolitiske arbeid:

  • EUs kvotehandelssystem – revisjon av ETS-direktivet
  • Revisjon av Energieffektivitetsdirektivet
  • Revisjon av Fornybardirektivet
  • Utsendingsdirektivet
  • Brexit

Prioriteringene har som utgangspunkt at alle disse sakene har stor aktualitet i 2017, enten det gjelder fremleggelse av lovforslag, politisk prosess i EU og hjemme, endelige vedtak eller implementering i Norge. De speiler videre hva som har virkning for fleste mulig av Norsk Industris medlemmer og hvilke påvirkningsmuligheter vi måtte ha.

Norsk Industri vil selvsagt også fortsette å jobbe i forhold til en lang rekke andre Europarelaterte områder, som f.eks. det indre marked, tekniske reguleringer, kjemikalielovgivning, HMS og andre sider av EØS som påvirker industrien. Dette er å oppfatte som løpende oppgaver, som er med på å sikre så vel bransjer som enkeltbedrifter mest mulig likeverdige konkurransebetingelser.