Norsk Industri

Innhold

Miljøkomiteens forslag om ETS godkjent

EU-parlamentet godkjente i går Europakommisjonens forslag til endring av reglene i EUs utslippskvotesystem, EU ETS.

Regelendringene, som i stor grad motiveres av Parisavtalen, omfattet blant annet reduksjonstakten i kvoteutstedelser, forholdet mellom mengde auksjonerte og gratistildelte kvoter, mulighetene for å midlertidig holde utstedte kvoter utenfor markedet (MSR) og kompensasjon for indirekte kostnader.

Fornøyd med...

- Norsk Industri er fornøyd med parlamentets avstemming hva gjelder reduksjon av kvoter og mulig oppgradering av mengden gratistildelte kvoter. Begge avgjørelser signaliserer at parlamentets medlemmer tar industriens konkurranseevne på alvor, sier fagsjef Knut Baumann i Norsk Industri.

Parlamentet stemte for en årlig reduksjon i antall kvoter på 2,2 prosent, og avslo dermed forslaget om å øke reduksjonstakten til 2,4 prosent. I tillegg stemte parlamentet for å gjøre 5 prosent av mengden auksjonerte kvoter om til gratistildelte kvoter i tilfelle den kryssektorielle korreksjonsfaktoren strammes inn. Parlamentets medlemmer stemte også for å øke mengde utstedte kvoter som midlertidig kan trekkes fra markedet ved tilfeller med høyt overskudd.

Mindre fornøyd med...

Når det gjelder kompensasjon for indirekte kostnader så stemte parlamentet for en såkalt hybrid modell der deler av kompensasjonen tildeles fra et sentralt EU-fond mens nasjonalstater kan gi ekstra støtte hvis ønskelig. Imidlertid skal nasjonalt støttenivå begrenses ut fra hvert enkelt lands inntekter fra kvoteauksjonering.

- Vi er langt mindre fornøyd med begrensningene i hybrid-løsningen for karbonkompensasjon. Norske industribedrifters energiforsyning er utelukkende basert på fornybar kraft, som gjør norske industriprodukter til de reneste i verden. Utilstrekkelig karbonkompensasjon demper fordelene av å ha lav utslippsintensitet, og gir ingen insentiv til å kutte utslipp videre. Den videre oppfølgingen av vedtaket i Rådet senere i måneden vil være svært viktig for norske interesser, sier Baumann.