Norsk Industri

Innhold

Innspill fra Norsk Industri vedrørende Vinterpakken 2016

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

Publisert

Norsk Industri representerer Norges største energiforbrukere, som vil berøres markant av mange elementer i Vinterpakken. Vårt innspill er derfor primært rettet inn mot de elementer som har størst konsekvenser for våre industribedrifter.

EU-Kommisjonen la 30. november 2016 frem en pakke med tiltak, heretter omtalt som Vinterpakken, med tre overordnede mål:

  • EU skal være en ledende global aktør i omstillingen til fornybar energibruk.
  • Energieffektiviseringsinnsatsen skal forsterkes.
  • Forbrukere skal tjene på energimarkedsomleggingen.

Norsk Industri representerer Norges største energiforbrukere, som vil kunne berøres markant av mange elementer i Vinterpakken. Vårt innspill er derfor primært rettet inn mot det som har størst konsekvenser for bedriftene, men tar også opp forhold av mer generell art.

Vinterpakken løfter frem mange viktige områder som lovgivning og praksis ennå ikke adresserer på en god nok måte. Industriens betydning for økonomi og sysselsetting, rolle i energimarkedet, bidrag til å oppfylle klimamålene og utfordringer mht. konkurranseevne er imidlertid lite omtalt. Vårt overordnede innspill til Vinterpakken er derfor at styrket konkurransekraft for industrien må stå sentralt i både norsk og europeisk energipolitikk.

> Se vårt innspill her

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!