EU lanserer "verktøykasse" for å håndtere høye energipriser

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Kraftlinjer

Foto: AdobeStock.

EU-kommisjonen la 13. oktober frem sin verktøykasse med forslag og veiledning for å avhjelpe situasjonen som følger av svært høye energipriser.

Både husholdninger og industri er nå rammet av utviklingen i så vel kraft- som gassmarkedet. Utviklingen har også påvirket Norge.

De økte kostnadene er forårsaket av flere forhold, blant annet:

  • kraftig økt etterspørsel globalt etter gass paret med redusert forsyning fra Russland
  • uheldige omstendigheter knyttet til lite sol og vind
  • manglende kapasitet for grunnlast.

Økte karbonpriser spiller også en rolle, om enn i langt mindre grad enn gassprisene.

Alle påvirkes i forskjellig grad

Effekten av prisøkningene varierer fra land til land, men alle påvirkes. EU-kommisjonen konstaterer at virksomheter med langsiktige kontrakter er noe bedre stilt enn andre. Det er imidlertid store nasjonale forskjeller når det gjelder omfang og bruk av slike kontrakter. Uansett opplever man nå at industriproduksjonen rammes hardt. Eurometaux (organisasjonen for ikke-jernholdige metaller) melder for eksempel om nedstenging eller redusert drift ved fem smelteverk.

De negative virkningene er likevel størst for husholdninger med lav inntekt, med andre ord de som er rammet av såkalt energifattigdom. Tall fra 2019 indikerer at 31 millioner EU-innbyggere har problem med å holde husene sine tilstrekkelig varme i vintersesongen.

Flere tiltak på gang

Allerede nå har et stort antall land iverksatt umiddelbare tiltak. Dette inkluderer pristak, subsidier eller midlertidige avgiftsunntak. EU-kommisjonen foreslår i tillegg bruk av ulike sosiale ytelser, sikkerhetsmekanismer for å hindre frakopling fra strømnettet eller utsatt strømregning. Bruk av nasjonal skattepolitikk vil være et aktuelt virkemiddel, også der Energiskattedirektivet og Momsdirektivet har virkning. Det foreslås blant annet at medlemsstatene vurderer om støtte til fornybar energi kan legges utenfor energiregningen. Statsstøttereglene gir innen gitte rammer fleksibilitet til å avhjelpe situasjonen. Dette gjelder også for tiltak rettet mot industri og næringsliv. Slike tiltak må imidlertid ikke gripe inn i eksisterende markedsmekanismer. EU-kommisjonen oppfordrer til økt bruk av langsiktige avtaler for fornybar kraft (PPAs).

For mer langsiktige tiltak foreslår EU-kommisjonen utbygging av økt strategisk lagringskapasitet for gass. Dette vil trolig bli konkretisert i revisjonen av gassmarkedslovgivningen som er ventet nærmere jul. For elmarkedets del har ulike prismodeller blitt diskutert. Kommisjonen mener marginalprissetting fortsatt er den mest effektive og foretrukne metode, men vil analysere dette nærmere.

EUs stats- og regjeringssjefer vil diskutere energisituasjonen på toppmøtet 21. og 22. oktober.

> Les mer i EU-kommisjonens meddelelse

> Les også: Energy prices: Commission presents a toolbox of measures to tackle exceptional situation and its impacts (ec.europa.eu)