EU-kommisjonen presenterte Vinterpakken

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Internasjonalt

Publisert

Under overskriften "Ren energi til alle" presenterte EU-Kommisjonen 30. november sin såkalte Vinterpakke om energi.

Pakken er svært omfattende og inneholder så vel lovforslag som ulike analyser og rapporter, men hovedfokus er rettet inn mot fornybar energi, energieffektivisering og forslag til ny organisering av elektrisitetsmarkedet. I tillegg lanseres en styringsmodell for energiunionen.

Tre hovedmål

Etablering av den såkalte energiunionen er blant Juncker-kommisjonens topprioriteringer. Gjennom de forslag som vinterpakken inneholder ønsker man både å fremskynde overgangen til ren energi og stimulere til vekst og nye arbeidsplasser. Håpet er at pakken vil generere opptil 177 milliarder euro i ekstra investeringer i privat og offentlig sektor. Dette vil kunne medføre betydelig jobbskaping, samt bidra til at den gjennomsnittlige karbonintensiteten vil bli 43 prosent lavere enn i dag. Forslagene som legges frem skal bidra til tre hovedmål:

  • Prioritering av energieffektivitet
  • Sette EU i det globale førersetet hva gjelder fornybar energi
  • Sikre og styrke forbrukerrettigheter.

Europas kraftmarked har endret seg dramatisk de siste ti år. Fornybar kraft utgjør nå nesten 30 prosent av forsyningen og vil trolig øke til 50 prosent i 2030. Samtidig er mye av denne energien ikke-regulerbar kraft, som sol og vind. Videre er det klart at et enhetlig energimarked er mange år unna. Gamle strukturer og måter å organisere markedet på gjelder fortsatt i mange land og frihet for forbrukerne til selv å velge leverandør er eksempelvis noe som kun eksisterer for de få. Dette er noe av bakgrunnen for Kommisjonens forslag om såkalt ny markedsdesign. Dette vil etablere nye regler for markedsaktørene bl.a. knyttet til balansekraft, mer fleksible markedsplasser, fjerning av pristak og "demand response".

I tillegg kommer det forslag knyttet til grenseoverskridende handel og nye regler for sluttbrukermarkedet. Forslagene kommer i form av det reviderte elmarkedsdirektivet, samt flere forordninger.

Seks tiltaksområder

Fornybar energi har lenge vært et prioritert område, og Vinterpakken legger opp til revidering av det eksisterende direktivet. Forslagene legger opp til tiltak på seks områder, herunder nye bestemmelser knyttet til innfasing av fornybar i markedet. Kommisjonen foreslår ikke bindende regler for fornybarstøtte, men presenterer et sett prinsipper man håper vil forenkle prosedyrer og praksis og utvikle støtteordningene i en mer markedsbasert retning. Ellers kommer det krav til kjøling og oppvarming, økt bruk av fornybar energi i transportsektoren, samt bærekraftskriterier for bioenergi. Et eget sett med tiltak er knyttet til styrket forbrukermakt, herunder bestemmelser om opprinnelsesgarantier.

Landene må forplikte seg

Skal EUs klimamål og ønske om redusert importavhengighet realiseres er man avhengig av økt satsing på energieffektivitet. Derfor foreslår man en revidering og innskjerping av hhv. Energieffektivietsdirektivet og effektivitetsdirektivet for bygninger. Kommisjonen legger til grunn at effektivitetsmålet for 2030 heves til 30 prosent. For å nå dette skjerper man kravene til energisparing bl.a. for bygg og kjøretøy, samt økt bruk av såkalte eco-design-standarder.

Energieffektivitetsdirektivet inneholder også en klar forpliktelse til landene til å oppfylle konkrete sparemål. 1,5 prosent av energien solgt årlig til sluttbruker skal spares. Målet gjøres imidlertid kumulativt, hvilket betyr at samlet sparemål i 2030 vil være 15 prosent.

Medlemsstatene gis relativt stor grad av frihet til selv å definere virkemidlene og det åpnes bl.a. for at virksomheter innenfor ETS kan unntas fra spareforpliktelsene. Disse unntakene er imidlertid begrenset oppad til 25 prosent av innsparingsforpliktelsene.

Forslagene som nå er lagt frem er i all hovedsak EØS-relevante, og vil bli innarbeidet i norsk lov når Vinterpakken er behandlet politisk i EU.

> Les mer her