Enighet om handelsavtale mellom EFTA og Mercosur

Aktuelt, Nyhet, Internasjonalt

Publisert

Foto: AdobeStock.

Tidligere i måneden ble det kjent at forhandlingene om frihandel mellom EFTA og Mercosur var avsluttet med vellykket resultat. Norsk Industri hilser avtalen velkommen som et viktig verktøy for å styrke vår handel med fire viktige markeder i Sør-Amerika.

Frihandelsområdet Mercosur består av Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay og ut ifra markedet størrelse er dette en av de mest omfattende avtalen EFTA-landene har inngått. 

Avtaletekstene er ennå ikke kjent, men forhandlingene har vært anlagt på en bred front.

På varesiden har man fått til en god og omfattende avtale. Over 99 prosent av tollinjene er dekket, hvilket betyr nulltoll på nær alle industrivarer. Fra avtalens ikrafttredelse vil 59 prosent av norsk vareeksport ha nulltoll i Mercosur. Toll på øvrig eksport vil bli gradvis redusert på basis av en egen nedtrappingsplan som etter de enkelte varene sensitivitet vil skje over en 4, 8, 10 eller 15 års periode. Dette er gode nyheter for så vel prosessindustrien som leverandørindustrien. Mineralgjødsel, råvarer til metallproduksjon, elektriske komponenter og leveranser til olje og gassvirksom er blant produktgruppene som vil nyte godt av kraftig forbedret markedsadgang. Hel fersk laks og fryste filet av laks vil kunne eksporteres tollfritt.

Også på tjenestesiden er markedsadgangen gjort lettere. Det er etablert tydeligere prosedyreregler og et system for bedret informasjon. Gjennomgående er EFTA-landene innrømmet like vilkår med hensyn til tjenesteutøvelse. Dette er viktig for blant annet maritim transport, utøvere av energitjeneste, telekom, leasing av maskiner, maritim forsikring og en lang rekke ingeniørtjenester. En rekke hindringer på tjenesteområdet vil bli trappet ned over tid.  

Som nevnt er dette en svært bred avtale som også omfatter fisk og jordbruk. I tillegg er det fremforhandlet regler og samarbeid når det gjelder blant annet offentlige innkjøp, tekniske handelshindringer, intellektuelle rettigheter og tvisteløsning. Det er gjort egne referanser til arbeidstakerrettigheter med utgangspunkt i relevante ILO-konvensjoner. Det er også nedfelt så vel generelle som spesielle bestemmelser knyttet til bærekraftig utvikling. Dette er vesentlig i seg selv og i lys av de omfattende brannene i Amazonas. Det er egne bestemmelser knyttet til bekjempelse av ulovlig hogst og behov for beplantning av skog og partene har forpliktet seg til å følge FNs klimakonvensjon og Paris-avtalen.

Vi legger også merke til at forhandlerne har rodd avtalen i havn mer eller mindre parallelt med EUs tilsvarende avtale. Det er viktig. Når vi handler utenfor Europa er EU-landene også våre konkurrenter og det er vesentlig å ha likeverdige eller bedre betingelser enn disse. Tilsvarende har avtalen en verdi i det store handelspolitiske bildet. I en tid hvor Verdens Handelsorganisasjon sliter og hvor stormaktene krangler gir slike frihandelsavtaler rettigheter og legale rammer av stor betydning for en åpen økonomi som vår.

Avtaletekstene skal nå gjennom en teknisk og juridisk "vask" før avtalen signeres. Deretter vil Stortinget bli forelagt en proposisjon for ratifisering av avtalen. Avtalen trer i kraft etter det, mest sannsynlig i løpet av annet halvår 2020.     

For ytterligere informasjon: www.regjeringen.no.