Norsk Industri

Gå til vår temaside om korona-situasjonen

Innhold

Møte i Topplederforum for digitalisering i industrien

Aktuelt, Nyhet, Forskning og innovasjon

Publisert

Møte i Topplederforum for digitalisering i industrien hos TechnipFMC på Kongsberg 30. oktober 2018.

Møte i Topplederforum for digitalisering i industrien hos TechnipFMC på Kongsberg 30. oktober 2018. Foto: Norsk Industri

Tirsdag 30. oktober ble det avholdt rådsmøte i næringsminister Torbjørn Røe Isaksens Topplederforum for digitalisering i industrien på Kongsberg.

På møtet ga Topplederforumet innspill til statsråden på hva som vil være viktig for at våre fremste industrimiljøer tar ledelse når det gjelder å anvende nye digitale løsninger i produksjon og for å utvikle nye forretningsmodeller.

Topplederforumet er en bredt sammensatt gruppe bestående av representanter fra avanserte produksjonsbedrifter av ulik størrelse og fra flere av våre største bransjer som leverandører til olje- og gassindustrien, maritim bransje og leverandører til havbruksnæringene – i tillegg til vareproduserende industri. I topplederforumet er også Sintef og NTNU representert.

> Mer om Topplederforumet

TechnipFMC, med Chief Digital Officer Ann-Christin Andersen i spissen, var vertskap for møtet. Andersen leder den pågående digitale omstillingen av TechnipFMC globalt, og på møtet fortalte hun om erfaringer fra dette omfattende arbeidet. Hun la i sin presentasjon særlig vekt på verdien av – men også utfordringer med – å investere i åpne økosystemer hvor hele verdikjeden inngår. Andersen understreket betydningen av organisasjonsutvikling og endringer i tankesettet til de ansatte for at bedriften fullt ut skal høste potensialet som ligger i bruk av ny digital teknologi.

Hvorfor Norge?

Andersen utfordret næringsministeren på at det ikke er noen selvfølge at store, internasjonale konsern som TechnipFMC legger strategisk viktige utviklingsaktiviteter til Norge. Derfor er det svært viktig at vi forstår hva som gjør Norge til en attraktiv vertskapsnasjon for industri. Dette er et av områdene som Topplederforumet trekker fram i forbindelse med næringsministerens virkemiddelgjennomgang.

Et naturlig utgangspunkt for diskusjonen var anbefalingene fra Digital21s rapport, som ble presentert for statsministeren og næringsministeren tidligere i høst. En hovedbeskjed fra forumet var at det mest kritiske for at industrien skal lykkes med sin digitale reise, vil være tiltak som bidrar til å styrke den digitale anvendelseskompetansen. Produksjon av fysisk vare er et nav for utvikling av teknologifronten, og utgjør på den måten en hovedbrikke for landets industrielle innovasjonskapasitet. Digitaliseringen av industri (Industri 4.0) åpner for et ukjent antall nye muligheter. Jo flere digitale løsninger som tas i bruk, dess flere muligheter åpenbarer seg.

Samtidig blir det industrielle økosystemet mer komplekst. Ny teknologi skal forstås og anvendes i cyber-fysiske systemer, der skillet mellom det fysiske og digitale miljø viskes ut. Verdikjeder endres, nye forretningsmodeller etableres og i tillegg skjer det store endringer i organiseringen av arbeidsplassen.

Fra et industriperspektiv er det derfor avgjørende at Digital21-strategien, som gir anbefalinger for det brede næringsliv, komplementeres med en strategi som går i dybden på hvordan industrien skal bli gode på å ta i bruk digitale løsninger.

"Kø i kassa"

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier-Hansen, sa på møtet at de næringsrettede programmene i virkemiddelapparatet er den viktigste fellesarenaen for å styrke industriens digitale anvendelseskompetanse. Her har det skjedd en positiv utvikling i den senere tid, for eksempel med den nye katapultordningen, og med videreutviklingen av klyngeprogrammene. Det er "kø i kassa" på høyt kvalifiserte prosjekter for en rekke ordninger i virkemiddelapparatet hvor industrideltakelsen er høy.

–Dersom innsatsen i virkemiddelapparatet på digitalisering dreies over mot mer generisk kompetanse, slik Digital21 foreslår, vil vi risikere at køen i kassa vokser på prosjekter som går i dybden på anvendelse. Det vil etter hvert føre til at bedrifter vegrer seg for å bruke tid på søknader hvor sannsynligheten for å nå opp er liten. En slik situasjon må vi unngå, sa Lier-Hansen på møtet.

Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri, understreket avslutningsvis hvilken rolle disse programmene i dag har for spredning av teknologi.

– Dette er absolutt ikke "siloprogrammer". Prosjektene handler om samarbeid mellom industri og akademia, som i realiteten også fører til kompetanseoverføring på tvers av bransjer og klynger, sa han.

Vi må samarbeide!

Et synspunkt som hele forumet sluttet seg til, var at Norge kan bruke sin sterke posisjon på delingskultur og samarbeid til å bli best på digitalisering på teknologiområder hvor vi har en sterk posisjon i utgangspunktet. Topplederforumet vil gå dypere inn i dette temaet på sitt neste rådsmøte, som skal foregår i Ålesund i løpet av våren 2019. Alle aktørene var svært aktive i Kongsbergmøtet, og statsråden var aktiv møteleder og debattant.