Havvindmøller Foto: Foto: Aker Offshore Wind

Fornybar energi til havs

Fornybar energi til havs er et stort satsingsområde for industribedrifter og for Norsk Industri. Temaet omfatter kraft-produksjon fra havvind (både flytende havvind og bunnfaste havvindparker), anvendelse av fornybar kraft til havs og energilagring knyttet til aktiviteten offshore.

Mange av leverandørbedriftene, inkludert de maritime, har mange relevante erfaringer og referanser fra offshore som er direkte anvendbare mot havvindmarkedet. Det er et klart konkurransefortrinn for utviklingen fremover. Fornybar energi til havs er et område der det forventes stor vekst, en vekst som vil  kunne bidra til å oppfylle sektorvise, nasjonale og globale mål for utslippskutt. Dette gir store eksportmuligheter for løsninger og teknologier.

Norske bedrifter har mye å tilby det internasjonale havvind-markedet, men det er i en tøff og til dels etablert internasjonal konkurranse. Norske selskap har klare ambisjoner, men mange har begrenset innsikt og referanser fra havvindmarkedet. Noen selskap og en del marine operatører har lykkes så langt, men må offensivt følge med på utviklingen i markedet for å sikre en god posisjon i denne store industrien som utviklere seg raskt. Det er viktig at store norske aktører innenfor både leverandør og operatørsegmentet finner gode områder for samarbeid og utvikling av leveransemodeller for å bedre mulighetene for å konkurrere på prosjekter globalt.

Norsk Industris arbeid

Norsk Industri har arbeidet med temaene i et eget arbeidsutvalg for "Fornybar energi til havs".

> Se utvalgets medlemmer og mandat

Arbeidet har gått i tre faser:

Fase 1: Ambisjonsnivå for "Norge som energieksportør"

Fase 2: Anbefalinger innenfor "Hydrogen" og "Rammeverk innen havvind"

Fase 3

Denne fasen starer i mars 2021, og følgende temaer blir behandlet:

  • Etablere et permanent utvalg med et "årshjul" med beskrivelse av de viktigste arenaer hvor vi etablerer synspunkter, bruker workshops og arbeidsutvalget som et "sounding board" og som rådgivende for Norsk Industri.
  • SMB-segmentet er viktig. Norsk Industri ønsker å bidra til mangfold av bedrifter, gi gode råd til disse og inkludere Norweps "offshore wind entry program". Utfordringen for mange selskaper er å finne sin rolle i markedet, og hjelpe disse å definere leveransemuligheter.
  • Infrastruktur og nettutvikling offshore. Blant annet mellomlandsforbindelser hvor havvind er påkoplet / hybridløsninger.
  • Anbefale overfor myndighetene kartlegging og oppdatering av nye områder for havvind (egnet også for flytende), det er mindre konflikt med parker lenger fra kysten, og rammebetingelser som må på plass (veileder med mer).
  • Se på mulighetene for å forsyne innenlands-markedet med kraft, men også eksport. Det er positivt at Prosess21-rapporten etterlyser ca. 15 GW med strøm. Hvordan kan det kobles norsk havvind for å dekke de 15-16 GW som etterlyses?
  • Samarbeide med prosjektet "Leveransemodeller for havvind" (drift og vedlikehold, kontrakt, kompetanse og konkurransekraft).
  • Arrangere møter med aktørene innen havvind, utbyggere, myndigheter, klynger og bedrifter.
  • Prosjektoversikt over NCS og Nordsjøen, bidra til å drive frem de havområdene som er definert, og nye områder.
  • Andre områder er mer modne enn NCS, for eksempel UK, Baltikum og Tyskland. Skal man levere til norsk sokkel, bør man inntil det skjer. Arbeide offensivt internasjonalt, og koblingen og bruk av organisasjonen Norwep er svært viktig for de fleste leverandørene.

Analyse av regler, standardene og spesifikasjonene i de ulike regioner internasjonalt. Utvikling av særegne regler og spesifikasjoner for det norske markedet, er ikke hensiktsmessig og kan være kostnadsdrivende og ikke anvendbart i et internasjonalt marked.

Aktuelt:

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!