Utredning om ny minerallov

Fire personer fotografert ved rapportoverlevering

Minerallovutvalget overleverte sin utredning, NOU 2022:8 «Ny minerallov» til næringsministeren fredag 1. juli 2022. F.v.: Utvalgsmedlem Katrine Broch Hauge, næringsminister Jan Christian Vestre, utvalgsleder Ernst Nordtveit og utvalgsmedlem Jøril Mæland. Foto: NFD.

Minerallovutvalget har fremmet forslag om en ny og oppdatert minerallov.

Minerallovutvalget har utredet forslag til en ny og oppdatert minerallov. NOU 2022:8: "Ny minerallov" ble overlevert til næringsminister  Jan Christian Vestre fredag 1. juli.

– Mineralloven utgjør naturlig nok en av de aller viktigste rammebetingelsene for norsk mineralindustri. Vi vil nå bruke tiden frem til høringsfristen 1. november til å sette oss godt inn i utvalgets forslag og kartlegge konsekvenser for næringen, sier Knut E. Sunde, bransje- og industripolitisk direktør i Norsk Industri.

Den nye utredningen vil også være et viktig grunnlag for Regjeringens kommende mineralstrategi, som skal legges frem senere i år. Norsk Industri har store forventninger til mineralstrategien.

– Grønn omstilling av økonomien krever økt tilgang til mineraler og metaller. Vi trenger derfor nå et taktskifte for mineralindustri. Vi deler statsrådens ambisjoner om legge enda bedre til rette for utvinning av mineraler i Norge og at dette gjøres på en mest mulig bærekraftig måte, sier Sunde.

> Les mer her (regjeringen.no)

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen