Norsk Industri

Innhold

Tredje energimarkedspakke i EU vedtatt i Stortinget

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Etter en lang debatt med stort engasjement vedtok Stortinget 22. mars at Norge skal innlemme i EØS-avtalen de rettsakter som inngår i EUs tredje energimarkedspakke.

Avtalen som ble inngått mellom AP, MDG og regjeringen la grunnlaget for vedtaket.

Norsk Industri er tilfreds med at det endelig er konkludert i denne saken. Gjennom tredje energimarkedspakke vil Norge komme tettere på EUs beslutninger som berører det europeiske kraftsamarbeidet og reguleringene for dette. Dette er viktig for energinasjonen Norge.

Innlemmelsen av tredje energimarkedspakke, herunder deltakelse i ACER, rokker ikke ved det faktum at antall utenlandsforbindelser bestemmes fullt og helt av norske myndigheter. Dette presiseres i avtalen mellom regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og MDG der det understrekes at den nasjonale kontrollen med utenlandsforbindelsene opprettholdes.

- Det understrekes også i den sammenheng at det skal høstes erfaringer og gjøres grundige analyser for nye forbindelser kan etableres. Hvilken betydning dette får for eventuelle nye konsesjonssøknader, må vurderes som ledd i behandlingen av disse. Dette er en fornuftig vurdering som vi deler fullt og helt, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.