Syv elektrifiseringstiltak kan kutte 2,3 millioner tonn CO2 i industrien

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Tre personer på arrangement

Olje- og energiministeren mottok 26. juni utredninger om kraft fra land til norsk sokkel og elektrifisering av stor landbasert industri. F.v: olje- og energiminster Tina Bru, Anne Vera Skrivarhaug (NVE) og Ingrid Sølvberg (OD). Foto: OED

NVE og Oljedirektoratet la 26. juni frem to elektrifiseringsrapporter. Forsert elektrifisering av både landbasert industri og aktiviteten på sokkelen har gitt og vil gi betydelige reduksjoner i CO2-utslippet.

– Vi har rikelig med kraft i dag. Rapportene viser at dette vil komme godt med når vi skal elektrifisere, sa olje- og energiminister Tina Bru på dagens pressekonferanse der de to rapportene ble lagt frem.

Ministeren sier videre i pressemeldingen at det er store muligheter for å elektrifisere mer i Norge, men det kan også bety at vi må investere mer i den norske kraftforsyningen fremover.

NVE har identifisert syv anlegg som har teknisk mulighet til å redusere klimagassutslipp ved elektrifisering av energibruken. Dette kan redusere klimagassutslippene med inntil 2,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig, men kostnadene ved tiltakene må utredes videre.

NVE har også vurdert virkningene på kraftsystemet. De identifiserte elektrifiseringstiltakene kan medføre et økt effektbehov på rundt 1 500 MW og et økt kraftforbruk på rundt 12 TWh. Elektrifiseringstiltakene påvirker kraftsituasjonen regionalt og krever investeringer i kraftnettet.

– Dette er en viktig utredning og understøtter konklusjonene i våre veikart for industrien. I tillegg til at vi må videreføre CO2-kompensasjonsordningen trenger vi mer kraft, og vi trenger ikke minst forutsigbare rammebetingelser for betalingen for nettjenestene. Det siste betyr at vi ikke kan fortsette som i dag. Vi må bryte med dagens trend. Statnett kan ikke, slik vi akkurat har sett, fortsette å øke industriens andel av nettbetalingen stikk i strid med hva som gjøres i våre konkurrentland, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Kraft fra land til norsk sokkel

Utredningen viser at det i dag er flere kraft fra land-prosjekter som nærmer seg en investeringsbeslutning. Hvis disse gjennomføres vil om lag halvparten av olje- og gassproduksjonen drives med kraft fra land. Økt bruk av kraft fra land til norsk sokkel fører til en betydelig økning i kraftforbruket. Utredningen omhandler derfor konsekvensene for kraftsystemet av økt kraftforbruk. De fleste kraft fra land-prosjektene som er under planlegging vil kreve nye investeringer i kraftnettet.

– De nye utredningene gir oss et solid faglig grunnlag for det videre arbeidet med å redusere utslippene fra norsk olje- og gassvirksomhet i årene fremover. Det er nå flere store kraft fra land-prosjekter som nærmer seg investeringsbeslutning. Den vedtatte tiltakspakken for olje- og gassindustrien vil bidra til at disse prosjektene kan bli realisert. Det vil gi lavere utslipp, sier olje- og energiminister Tina Bru.

Elektrifisering av sokkelen, utbygging av havvind og CO2-håndtering er helt sentralt for videreutvikling av leverandør- og prosessindustrien.

– At vi lykkes med dette er avgjørende for den grønne omstillingen. En kartlegging og samlet fremstilling av konsekvensene av økt elektrifisering er helt nødvendig for de veivalg vi må ta og for utformingen av rammebetingelsene industrien vil trenge i kommende år, sier Lier-Hansen.

> Les mer og last ned rapportene (regjeringen.no)