Norsk Industri

Innhold

Svært positivt om klimamål fra energi- og miljøkomiteen

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget avga 9. desember sin innstilling når det gjelder CO2-håndtering og Norges bidrag til å nå de globale klimamålene.

Energi- og miljøkomiteens flertall sier i sin innstilling at "et nytt fullskalaprosjekt i Norge vil etablere en hel CO2-håndteringskjede med en fleksibel transport- og lagerløsning, som kan håndtere CO2-volumer ut over det første norske prosjektet". Flertallet mener dette kan gi muligheter for at andre norske utslippskilder kan kobles til på et senere tidspunkt. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget i revidert nasjonalbudsjett for 2017 med de nødvendige bevilgninger og fullmakter for å kunne sikre rask videre fremdrift i CCS-prosjektet etter at konseptvalg er tatt høsten 2017.

Flertallet viser også til regjeringens bioøkonomistrategi og næringspotensialet ved bruk av CO2 som innsatsfaktor i industrielle prosesser. Flertallet mener dette kan gi økt lønnsomhet for utvikling av CO2-håndteringsteknologier i en tidlig fase. Flertallet i komiteen, bestående av representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har merket seg algepilotene på Mongstad og ved Finnfjord AS og betegner disse som eksempler på prosjekter hvor CO2-gassen kan brukes til produksjon av fiskefor.

Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri, sier at komiteinnstillingen – som gir full støtte til det norske fullskalaprosjektet for CO2-håndtering, er meget positivt. Han er ikke i tvil om at det nå ligger til rette for at norsk industri kan ta en ledende posisjon i utviklingen av denne teknologien. – Her snakker vi både om en videreutvikling av eksisterende kompetansemiljøer og etablering av ny næringsvirksomhet, knyttet til CO2-håndtering - at vi nå også er i full gang med å finne kommersiell anvendelse av CO2 til blant annet algedyrking er gledelig, sier han.

Energi- og miljøkomiteens medlemmer Øyvind Korsberg (Frp) og Odd Henriksen (Høyre) benyttet fredag 9. desember til å besøke Norsk Industri-bedriften Finnfjord AS på Finnsnes.

Ved dette smelteverket har man lenge samarbeidet med Universitetet i Tromsø om et innovativt prosjekt knyttet til algedyrking via bruk av bedriftens spillvarme og utslipp av CO2-holdig røyk. Håpet og forventningen til forskerne og Finnfjord AS-ledelsen er at algene kan brukes som laksefor og derigjennom hindre at lakselus forblir et problem for oppdrettsnæringen.

Foto: Emanuel Balanzategui