Nå er strømstøtteordningen klar

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Kraft og energi

Foto: hibiscus81 - stock.adobe.com

Regjeringens strømstøtteordning er godkjent av Stortinget, og nå har endelig regjeringen fullført forskriftarbeidet.

Det er viktig at bedriftene som kvalifiserer for ordningen, raskt vurderer om de vil benytte seg av den og gjør de nødvendige forberedelser slik at man rekker fristen 11. desember.

Hvem kan søke?

Ordningen vil gjelde for fjerde kvartal 2022.

 • Kun bedrifter som har strømkostnader i første halvår på tre prosent eller mer av omsetningen vil kunne benytte ordningen.
  • Strømkostnader er summen av faktiske strømkostnader (strømforbruk og nettleie, eksklusiv mva.) og eventuelt fjernvarmekostnader.
  • Omsetningen er definert som den omsetningen som speiler bedriftens ordinære drift, det vil si ekstraordinær inntekt eller avkastning på kapital holdes utenfor.
 • Bedrifter med årlig strømforbruk på over 100 GWh faller utenfor.
Hva får man dekket?

Man kan få dekket maks fem millioner kroner, fordelt på tre ulike komponenter. Grensen gjelder også konsern.

 • Først dekkes 25 prosent av strømkostnadene utover de første 70 øre/kWh. For å kunne motta dette, må man gjennomføre en enkel energikartlegging, som skal identifisere minimum tre aktuelle tiltak for å redusere energibruken, i prioritert rekkefølge.
 • Så dekkes ytterligere 20 prosent av strømkostnadene utover de første 70 øre/kWh. For å kunne motta dette, må det gjennomføres energitiltak i henhold til gitte kriterier.
 • Selve energitiltaket kan man få dekket inntil 50 prosent, der all støtte har totalbegrensning på 5 millioner.

Da har bedriften i sum fått dekket 45 prosent av strømkostnadene utover de første 70 øre/kWh. Maks utbetaling for dette er 3,5 millioner kroner. Og man får som nevnt dekket inntil 50 prosent av enøktiltak, der totaliteten av hva man maksimum kan få er 5 millioner kroner.

Et premiss er utbytteforbud i 2023.

Eksempler på enøktiltak er:

 • Energistyrings- og målingssystemer
 • Etterisolering av yttervegger og tak
 • Utskifting/oppgradering til energieffektive vinduer
 • Behovsstyrt ventilasjon
 • Varmegjenvinning ventilasjon
 • Utskifting av eldre elektriske motorer, pumper, kompressorer og vifter
 • Trykkluftoptimalisering
 • Energigjenvinning fra elektriske motorer og kompressorer (for eksempel trykkluft, kjøl og frys)
 • Termisk isolering av rør, ventiler og deler i varme- og/eller kjøleanlegg samt industrielle prosesser
 • Solfanger (på eller i tilknytning til næringsbygg)
 • Solceller (på eller i tilknytning til næringsbygg)
 • Væske/vann- luft/luft og luft/vann-varmepumper
 • Biokjel for fast brensel (pellets, briketter, flis, ved/treavfall)
 • Akkumulator- eller buffertank i eksisterende varme/energisentraler
 • LED-lys og lysstyring
Viktige datoer

Kun kostnader påløpt etter 1. oktober 2022 kan anses som investeringskostnader.

Bedriften skal sende inn EN søknad på alt ovennevnte. Det åpnes for søknad i november, fristen er 11. desember. Det er Enova som forvalter ordningen.

– Stortinget har nå bevilget tre milliarder kroner til en strømstøtteordning for fjerde kvartal. Som nevnt over gjelder den kun deler av industrien. Vi anbefaler de som faller innunder ordningen å gå inn i materien raskt og særlig vurdere enøk-tiltak hvor det er et godt insitament på relativt ordinære enøk-tiltak. Det er verdt å merke seg at det er utbytteforbud i 2023 hvis man vil gå inn i ordningen, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Her finner du ordningen

> Gå til Energitilskuddsordningen

> Les mer her (regjeringen.no)