Regjeringen gir støtte til "Utvikling av norske leveransemodeller innen havvind"

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Energi og klima

Publisert

Hywind Tampen Kværner

Illustrasjon: Kværner

Leverandørindustrien og Norsk Industri har fått tildelt 10 millioner kroner i regjeringens grønne omstillingspakke til å gjennomføre prosjektet "Utvikling av norske leveransemodeller innen havvind". Prosjektet vil ha 12 måneders varighet.

Begrunnelsen for søknaden er at det i dag mangler store konkrete prosjekter å tilby på norsk sokkel innenfor havvind. De store hovedkontraktørene har store verft og vellykket erfaring med EPC(I)-gjennomføringsmodeller fra olje og gass (EPC(I)-modell: Engineering, procurement, construction, installation). Disse ser stor nytte i å etablere et prosjekt for å utvikle gode "norske leveransemodeller" for utbygginger både for norsk sokkel og for internasjonale leveranser.

Klare til dugnad

Et slikt prosjekt vil innbefatte kartlegging av utstyr- og teknologileverandører, kompetanse, ressurstilgang, teknologier, verfts- og montasjefasiliteter, leverandørkjeder og kontrakt- og gjennomføringsmodeller. Det er stor vilje til å stille opp på en dugnad på tvers av industriselskapene for videreutvikling inn mot nye markeder med stort potensial slik som havvind.

Et totalbilde for konkrete leveransemodeller og mer komplette leverandørkjeder er ikke analysert og utviklet i Norge. Prosjektet vil kreve en bred sammensetting av bidragsytere fra ulike deler av industrien. Arbeidet vil bidra til å gi økt fart inn i grønnere næringer og aksellerere omstilling og videreutvikling av den sterke kompetansen som i dag fins innenfor leverandørindustrien. Ressurser kan raskt settes inn i dette prosjektet.

– Det er tidskritisk å få startet arbeidet med mål om å bidra aktivt til større prosjekter på norsk sokkel fremover. Slik bevares og videreutvikles kompetansen fra leverandørindustrien, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Må øke konkurransekraften mot utlandet

I havvindmarkedet er det i dag mange sterke og etablerte utenlandske leverandørkjeder og leveransemodeller. Det er avgjørende at vi kan øke konkurransekraften mot disse. Industrisamarbeidet vil ta utgangspunkt i modellen for utbygginger på norsk sokkel som de siste årene har bidratt til høy norsk andel, kostnadseffektive gjennomføringsmodeller og vellykket prosjektgjennomføring. Det er en modell med en totalleverandør, EPC(I)-modell.

Offshore vind kan bidra til at bedrifter og arbeidsplasser overlever krisen, samtidig som kompetansen bevares, konkurransekraften opprettholdes og forutsetningene for den grønne omstillingen styrkes. Den norske modellen basert på samarbeid og tillit har tidligere utviklet og industrialisert olje- og gassbransjen, og noe lignende kan nå gjøres innen offshore vind.

Gode muligheter for teknologioverføring

Havvindutbygginger er av natur annerledes ved at disse har mindre skreddersøm enn olje- og gassprosjekter, og har behov for serieproduksjon, økt industrialisering og høyautomatiserte fabrikasjons- og sammenstillingsprosesser. Mange av våre verftsområder er velegnet for slike prosjektgjennomføringer med store arealer og farleder og kaianlegg som ferdige enheter skal fraktes i og fra.

Utvikling av slike leveransemodeller vil også ha stor overføringsverdi for bygging og kortreist transport av havgående produksjonsanlegg for fisk og teknisk infrastruktur på land som f.eks. broer. Prosjektet vil ha stor verdi for deltagende selskaper og det vil drives frem økt samarbeid på tvers og styrking av leverandørkjeder og etablerte klynger. Svært mange underleverandører i SMB-segmentet er helt avhengig av de store kontraktørene for å kunne levere sine produkter og tjenester.

Selskapene som blir med i dette prosjektet stiller med ressurser i form av betydelig egeninnsats, men i dagens svært krevende situasjon, er det vanskelig å få til og å få gjennomført et slikt initiativ som skissert uten også drahjelp fra myndighetene.

– Norsk Industri er svært glad for at myndighetene gir støtte til prosjektet, en drahjelp som viser at myndighetene er med på å hjelpe store miljøer over i nye og grønnere næringer, sier bransjesjef Runar Rugtvedt i Norsk Industri Olje & Gass.

> Les også: Nytt løft for havvind (regjeringen.no)