Norsk Industri

Innhold

Rapport om grønn konkurransekraft lagt frem

Statsminister Erna Solberg, klima- og miljøminister Vidar Helgesen, Connie Hedegaard og Idar Kreutzer.

28. oktober overleverte det regjeringsoppnevnte Ekspertutvalget for grønn konkurransekraft sin rapport til statsminister Erna Solberg.

Utvalget, som har bestått av Idar Kreutzer og Connie Hedegaard, har i sitt arbeid vært i tett og god dialog med ulike sektorer i samfunnet. Det er i alt innlevert elleve veikart til utvalget med forslag til tiltak med tilhørende virkemidler.

- Utvalget har gjort en god jobb og vi venter nå spent på regjerinens oppfølging av dette viktige arbeidet, sier adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Norsk Industri har sammen med våre medlemsbedrifter lagt ned et stort arbeid i utformingen av et Veikart for prosessindustrien med betydelig økt verdiskaping og nullutslipp i 2050 som visjon.

I veikartet vektlegges målrettede virkemidler og forutsigbare rammebetingelser, sammen med sikker og konkurransedyktig krafttilgang som avgjørende premisser for at visjonen skal nås.

Viktig veikart-rolle

Veikartet for prosessindustrien har satt tydelige spor i ekspertutvalgets rapport og utvalget deler i det alt vesentlige industriens vurderinger.

- Dette er til stor inspirasjon for alle som mener at prosessindustrien skal være en del av løsningen i fremtidens lavutslippssamfunn, sier Lier-Hansen.

Utvalget anbefaler en strategisk dialog mellom myndighetene og prosessindustrien om operasjonalisering av veikartets ambisjoner. For å sikre en målrettet teknologiutvikling foreslår utvalget at regjeringen å opprette Prosess21. Dette skal være et strategiorgan som skal ha ansvar for å følge opp industriens veikart. Dette er helt i tråd med veikartets anbefaling.

Utvalget er også tydelige på at den nasjonale CCS-satsingen bør videreføres med fokus på prosessindustriens behov, og at CCS vil være en nøkkelteknologi for å redusere utslippene fra norsk prosessindustri. Dette er en vurdering Norsk Industri deler.

Ser fremover

I veikartet peker Norsk Industri også på flere andre teknologier som er under utvikling og som kan redusere eller fjerne klimagassutslippene fra prosessindustrien. Ekspertutvalget foreslår flere tiltak som kan bidra til å videreutvikle og implementere disse. Tilgang på ren kraft og bærekraftig biomasse, risikoavlastning i investeringsfasen, grønne offentlige innkjøp og fortsatt harmonisert regulering av industrien i EØS-området er slike eksempler.

Prosessindustrien har gode resultater å vise til.

- Siden 1990 har industrien redusert klimagassutslippene med nær 40 prosent, samtidig som samlet produksjon har økt. Nå er vi klare til å gå videre på veien inn i lavutslippssamfunnet, sier Lier-Hansen.

Norsk Industri ser frem til regjeringens oppfølging av ekspertutvalgets anbefalinger. Ikke minst har vi forventinger til at det i industrimeldingen som legges frem på nyåret foreslås konkrete tiltak og virkemidler. Skal vi nå klimaambisjonene har vi ingen tid å miste!