Opposisjonen vil ha klimaavtale med industrien

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Opposisjonspartiene på Stortinget foreslår at det inngås klimaavtaler mellom industrien og myndighetene.

Stortingets energi- og miljøkomité har avgitt sin innstilling til Regjeringens klimamelding. Et av Regjeringens forslag var å ilegge små industribedrifter utenfor EUs kvotesystem en CO2-avgift som langt overstiger kvoteprisen. Opposisjonspartiene på Stortinget har nå kommet den ikke-kvotepliktige industrien i møte og foreslår at industrien kan inngå sektorvise avtaler eller klimapartnerskap med staten, som et alternativ til avgift. Dette er i tråd med Norsk Industris forslag.

– Opposisjonspartiene har tatt poenget. Avgifter er lite styringseffektivt når det gjelder punktutslipp fra konkurranseutsatt industri. Slik vi forstår det er det nå bare regjeringspartiene som står igjen med et ensidig avgiftsfokus. Men, vi vil fortsette jobben med å bred forankret klimaavtale for industrien, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

> Les også: Særnorsk CO2-avgift rammer industrien hardt

Det blir altså ikke et bredt klimaforlik i Stortinget, men partene har sammen og hver for seg fremmet en rekke forslag. Dette betyr at Norsk Industri må fortsette arbeidet for å sikre en god klimapolitikk.

Norsk Industri ser positive signaler fra flere av partiene på Stortinget om likebehandling av offentlig støtte fra Enova til reduksjon både i kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp. Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet de Grønne ber regjeringen utrede og etablere et system for såkalte differansekontrakter som et supplement til Enova. Begge deler er i tråd med våre innspill. En ekspertgruppe oppnevnt av Klima- og miljødepartementet har allerede utredet et slikt virkemiddel og Norsk Industri jobber videre med å få dette på plass.

Ett forslag som vil få flertall på Stortinget er at CO2-avgiften på avfallsforbrenning skal flyttes tidligere i verdikjeden, der produktene produseres. Norsk Industri mener primært at kommunale avfallsforbrenningsanlegg (ikke-kvotepliktige) og industrielle samforbrenningsanlegg for avfall (kvotepliktige) bør betale noenlunde likt for utslipp. I EU diskuteres det om all avfallsforbrenning bør innlemmes i kvotesystemet. Norsk Industri vil også vurdere denne muligheten nærmere.