Norsk Industri

Innhold

Oppdatering fra Fornybar Energi til Havs-initiativet

Arbeidsgruppe

Arbeidsutvalget i Fornybar Energi til Havs. Bak f.v: Eivind Vethe, (Karsten Moholt), Martin Kjall-Ohlsson (ABB, vara for Tor Eivid Moen), Geir Ove Karlsen (Aker Solutions). Foran f.v.: Jørn Kristian Lindtvedt (TechnipFMC), Marianne Engvoll (GCE Node), Hans Petter Bøe Rebo (Norsk Industri), Ann Christin Andersen (4ADA), Henrik Alpo Sjøblom (Kongsberg Maritime). Vemund Kaarstad (Siemens) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Norsk Industri

I oktober startet vi opp initiativet "Fornybar Energi til Havs". Arbeidsutvalget har tatt tak i utfordringene som kom frem i oppstartsmøtet, hvor vi diskuterte hva som skal til for å skape industriell vekst og norske arbeidsplasser i tilknytning til fornybar energiproduksjon til havs.

Flere av medlemmene i utvalget leverer egne innspill til Regjeringens høring om åpning av nye områder og forslag til forskrift for havenergiloven. Norsk Industri gjentok i sitt tilsvar de de fem punktene som tidligere var blitt overlevert Statsministeren (se liste under). Vi fremhevet at vår sterke posisjon innen maritim, offshore og landbasert industri nå må videreføres, slik at vi kan ta en lederrolle i utviklingen av flytende havvind og jobbe for høyere markedsandeler innen bunnfast vind. Ifølge EU-kommisjonen trenger EU mellom 240 og 450 GW med havvind for å nå målet om netto nullutslipp

  1. Etablere en klar og tydelig nasjonal målsetting for å utvikle Norge som energinasjon spesielt innenfor ny fornybar energi.
  2. Etablere et rammeverk og konsesjonssystem som bidrar til at vi legger til rette for en rask og effektiv utvikling av et ledende hjemmemarked.
  3. Etablere rammeverk som sikrer bredt aktørmangfold og markedsmessige rammebetingelser som gjør det attraktivt å investere i havvind i Norge.
  4. Etablere en nasjonal sektor avtale mellom næringsliv på land og hav, sammen med myndigheter, virkemiddelapparat, forskningsmiljøer og øvrige deler av klyngen som sikrer at vi bygger opp industri, kompetanse, arbeidsplasser og eksporterbar teknologi for (flytende) havvind. Inspirasjon kan hentes fra UK Sector Deal Offshore Wind.
  5. Innen sommeren 2020 bør alle konsesjons- og rammevilkår være avklart fra regjering og storting.

> Les mer her

To viktige tema som opptar utvalget for tiden er;

  1. Hvordan kan SMBéne sikre at de ikke står igjen på perrongen toget går? Note 1.
  2. Hvilke målsetting (mengde og tid) bør Norge sette for energiproduksjon og hvem skal benytte seg av dette (avtak og pris)?
Idemyldring

For å sikre god involvering av relevante bedrifter vil Norsk Industri sammen med Norsk Rederiforbund, GCE Node og Energy Valley arrangere en regissert idemyldring på hvilke barrierer og virkemidler som kan sikre at de mindre bedriftene kan ta del i verdiskapingen og at vi kan klare å skape norske jobber. Invitasjon sendes relevante bedrifter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Ann Christin Andersen på e-post ac@norskindustri.no.