Nytt prosjekt skal muliggjøre raskere utbygging av havvind

Aktuelt, Nyhet, Kompetanse, Energi og klima

Publisert

Havvind

Foto: Global Wind Service.

Norges forskningsråd har bevilget 56 millioner kroner til prosjektet "ImpactWind Sørvest". Prosjektet skal ledes av NORCE.

De fem neste årene skal NORCE sammen med forsknings- og industripartnere utvikle mer effektive og grundige søknadsprosesser slik at utbygging av havvind kan gå raskere.

Norsk Industri har støttet søknaden og vil bidra inn i prosjektet slik at det gir god nytteverdi for våre medlemsbedrifter. Dette gjelder både de som allerede er aktive i dette markedet eller har en strategi for økt markedsfokus mot havvind når det gjelder etter- og videreutdanning og økt tilgang på ressurser og kompetanse på havvindutbygging.

Leveransemodeller for havvind

I Norsk Industris store prosjekt "Leveransemodeller for havvind", hvor hovedarbeidet nå er ferdigstilt, påpeker rapporten at Norge har mye relevant kompetanse og relevante kompetansemiljøer, men så langt få utdanningstilbud spesifikt rettet mot havvind. Prosjektet til Norsk industri har hatt en bred deltagelse fra leverandører, utbyggere, klynger og utdanningsinstitusjoner.

– En viktig del av prosjektet ‘ImpactWind Sørvest’ blir å utvikle spesialiserte etter- og videreutdanningstilbud i samarbeid med havindustrien og gå i dialog med havvindindustrien om langsiktige kompetansebehov, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri.

Nye utdanningstilbud på vei

Rapporten til Norsk Industri påpeker, etter omfattende intervjuer og undersøkelser, et behov for økt innsats på kompetanseheving for havvind generelt. Det er dessuten en del kunnskapshull knyttet til blant annet søknadsprosess, konsekvensutredninger, systemforståelse og sameksistens. Disse hullene bør fylles bedre.

Både forsknings- og utdanningsinstitusjoner viser til at de har enkeltaktiviteter spesifikt for havvind, eller at de har basisfag og utdanninger med generell aktualitet for havvind. Utbyggere kommenterer samtidig behovet for å utvikle eller oppdatere studieprogram med et spesifikt fokus rettet mot bransjen for å gi studenter en mer helhetlig forståelse av hva som trengs for å realisere havvindsutbygginger.

– Norsk Industri jobber sammen med arbeidstakere og utdanningsinstitusjoner om å utvikle og tilby tilpassede utdanningsløp både for fagarbeidere (Industrifagskolen) og for funksjonærer. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når tilbudene er klare sier fagsjef for rekruttering og utdanning i Norsk Industri, Kjetil Tvedt.

Utbyggerne påpekte nødvendigheten for at nye studieprogram, hvor det er mulig å spesialisere seg innen havvind, snarest ble utviklet. Det forventes en sterk vekst i den norske havvindbransjen de neste ti årene. Skal Norge ha ferdigutdannede studenter klare for å dekke den nødvendige kompetansen er det et behov for å starte denne prosessen snarest. Manglende hjemmemarked kan forklare at det ikke har blitt laget slike program, men det er et behov for at utviklingen starter nå. Dersom det ventes for lenge med å starte prosessen kan behovet for kompetanse stige uten å kunne bli tilfredsstilt av norsk arbeidskraft.

> Les mer om "ImpactWind Sørvest" (norceresearch.no)