Nytt forslag om regulering av Statnett er et skritt i riktig retning

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Kraft og energi

Illustrasjon: AdobeStock

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vil styrke Statnetts insentiver til å drive kostnadseffektivt. Norsk Industri og Energi Norge hilser forslaget om ny modell for beregning av Statnetts kostnadsnorm velkommen.

Den nye modellen styrker Statnetts insentiver til kostnadseffektivitet. Dette vil komme alle som bruker strøm til gode fordi det bidrar til at nettleien ikke blir høyere enn nødvendig.

Modellen legger ikke opp til at Statnett sammenliknes mot andre nettselskap. For å kompensere for insentivene som ligger i konkurranse gjennom sammenlikning, foreslår RME et produktivitetskrav på 1,5 prosent som skal gjelde for kostnadsnormen. Norsk Industri og Energi Norge støtter innføring av et produktivitetskrav, men mener 1,5 prosent er altfor lavt. Nivået bør økes til minst 3,4 prosent og gjelde for hele inntektsrammen, ikke bare kostnadsnormen.

Norsk Industri og Energi Norge støtter RMEs forslag om at endringen trer i kraft fra og med 2021.

– Konkurranseevnen til flere av Norsk Industris medlemmer bestemmes i stor grad av energikostnader, der utgifter til nett er en sentral og stadig økende kostnadskomponent. Derfor er det viktig at Statnett har gode insentiver til å holde kostnadene nede, sier direktør Ole Børge Yttredal i Norsk Industri.

> Les mer hos Energi Norge

Hva er RME?

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) skal bidra til å fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring, omsetning og bruk av energi. Oppgavene følger av energiloven og underliggende forskrifter, samt Eldirektiv III og tilhørende forordninger. RME arbeider for å bidra til at det utarbeides gode løsninger i det nordiske og europeiske kraftmarkedet. RME er også reguleringsmyndighet etter naturgassloven.

Les mer her