Norsk Industri

Innhold

Ny utlysning i PILOT-E

PILOT-E utlyser midler til prosjekter rettet mot utslippsfri maritim transport og klimanøytral industri. Søknadsfristen er 16. september 2020.

PILOT-E kan søkes av bedrifter og omfatter helhetlige prosjekter med en realistisk plan for å bringe innovative løsninger fra idé og ut i markedet. Tilskudd til forsknings- og utviklingsarbeidet kommer fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Sluttkunden som skal ta i bruk den nye løsningen vil i tillegg kunne kvalifisere for senere finansiering fra Enova. I utlysningen oppfordres søkere eksplisitt til å komme i tidlig dialog med PILOT-Es administrasjon for rådgivning om prosjektet er innenfor utlysningens tema og kriterier.

> Se utlysningen her
Klimanøytral industri

PILOT-E vil stimulere til etablering av innovative prosjekter som leder til økt verdiskaping og vesentlig mer klimasmarte og energieffektive industriprosesser. Prosjektene kan også omhandle økt ressurseffektivitet, der sirkulærøkonomiske prinsipper kan gi klimanøytral produksjon i et verdikjedeperspektiv. Prosjekter må:

  • ha en klar energirelevans
  • være nyskapende og
  • ha teknologisk risiko med gjenstående forsknings- og utviklingsutfordringer.

Det vektlegges at prosjektene vil gi vesentlig reduksjon i klimagassutslipp og/eller utvikling av lavutslippsprosesser, dvs. prosesser som har et lite karbonavtrykk over levetiden. Utlysningen dekker også utvikling av prosesser innen sirkulær økonomi, som kan føre til vesentlige utslippsreduksjoner sammenlignet med uttak og bruk av jomfruelige råvarer ved produksjon, i Norge og gjerne globalt. Dette betyr at pilotprosjekter som gir lavere klimagassutslipp globalt og en totalt sett grønnere verdikjede, også kan søke om støtte, selv om klimautslippene i Norge isolert sett kan bli høyere. Teknologiprosjekter for økt ressursutnyttelse eller resirkulering av kritiske råvarer - enten for virksomheten selv eller på europeisk nivå, jf. EUs liste over kritiske råvarer, vil vektlegges. Potensial for vesentlige forbedringer mht. ressurseffektivitet vil telle positivt.

Utslippsfri maritim transport

Utlysningen er åpen for innovative teknologier og løsninger innen utslippsfri maritim transport. Med utslippsfritt menes:

  • Helt utslippsfritt hele tiden i drift eller
  • Hybride løsninger som er helt utslippsfrie under avklarte perioder i driftstiden, for eksempel inn og ut av en fjord eller lignende
  • Ingen CO2-utslipp og innenfor øvrige forventede utslippskrav i 2030.

Markedet for løsningene kan være både innenlands og internasjonalt. De kan være rettet både mot nærskipsfart og lengre distanser. Løsningene må være skalerbare og være med i en helhet. Med helhet menes her at det finnes eller er en plan for forsyning og logistikk for energi/bunkring. Det vil kunne åpnes for prosjekter som omfatter utvikling av innovative løsninger for bunkring/forsyning på land og innovative laste/losse systemer av personer og gods dersom dette er nødvendig for å realisere den utslippsfrie løsningen og/eller få den lønnsom. Det gis ikke støtte til etablering av infrastruktur alene; slike prosjekter henvises til Enovas ordinære utlysninger.