Norsk Industri

Innhold

Ny rapport om vertskapsattraktivitet i prosessindustrien

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima

Publisert

Mo Industripark

Foto: Mo Industripark

Prosess21 sin Ekspertgruppe for Vertskapsattraktivitet har ferdigstilt sin sluttrapport. Rapporten kommer med forslag til en rekke tiltak for å styrke Norges konkurranseevne når det gjelder å trekke til seg nyinvesteringer, nyetableringer og nye arbeidsplasser.

I ett 2050-perspektiv må man forvente at eiere og selskap innen all norsk prosessindustrivirksomhet skal gjennom mange strategisykluser der det ikke bare er lokale forhold som påvirker om et anlegg blir videreutviklet eller nedlagt. Globale trender i markedet, teknologier og konkurranseforhold vil påvirke de vurderingene som blir gjort. Myndigheter og næringsliv må altså arbeide i felleskap for at Norge skal være et attraktivt vertskap for framtidas prosessindustri.

Basert på intervjuer, workshops og møter med industriaktørene anbefaler ekspertgruppa følgende tiltak:

  • Sikre fornybar kraftforsyning til konkurransedyktige priser med forutsigbare, lavest mulig nettkostnader.
  • En nasjonal strategi for klargjøring av industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn, store areal, energiforsyning, infrastruktur og kompetansetilgang.
  • Et sterkt internasjonalt markedsførings- og mottaksapparat som synligjør mulighetene for etablering i Norge.
  • Et tett samarbeid med EU om virkemidler og rammevilkår på områder der Norge har særlige fortrinn og verdiskapningsmuligheter (som eksempelvis verdikjeden for ikke-jernholdig produksjon, batteri, hydrogen og CCUS).
  • Justere den norske implementeringen av ordningen med opprinnelsesgarantier slik at det ikke levnes tvil om at norsk kraftforbruk er utslippsfritt, uansett hvordan opprinnelsesgarantier handles.
  • Videreutvikling og kommunikasjon av Norges fortrinn relatert til trepartssamarbeidet, kompetansen til norske fagarbeidere og fagmiljø, industriparker, klynger og FoU-miljø.
  • Det offentlige må forbedre virkemidler for potensiell ny industri og også innføre forpliktende og økt andel av grønn offentlig anskaffelse. 

– Prosessindustrien er en av landets sterkeste eksportindustrier og en viktig del av løsningen på klimaproblemet. Norge må være attraktivt for både eksisterende og nye virksomheter, sier fagsjef Jeanette Iren Moen i Norsk Industri, som har deltatt i ekspertgruppa.

Norge tilbyr fornybar kraft, kompetente fagarbeidere og sterke forsknings- og utviklingsmiljøer. Samspillet mellom vår kraftforsyning og en konkurransedyktig prosessindustri har vært bærebjelken i landbasert verdiskaping i mer enn hundre år, og blir bare mer verdifullt fremover. Dette er viktige konkurransefortrinn som må forsterkes.

> Last ned rapporten

> Gå til Prosess21s hjemmeside

> Les kronikk: En god vert får ny industri (e24.no)